ENGLISH EDITION
ގާނޫނާ ހިލާފަށް ހެކި ހޯދާފައިވާތީ މަސްތުވާތަކެތީގެ ބޮޑު ހުކުމެއް ބާތިލުކޮށްފި
2 ގަޑިއިރު ކުރިން
އޮޑިޓަ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް 93.1 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް ހުށަހަޅައިފި
45 މިނެޓު ކުރިން
ބަރަހަނާ ވީޑިއޯގެ މައްސަލާގައި ކަނޑާލި ފުލުހަށް ވަޒީފާދޭން ނުޖެހޭނެ ކަމަށް ހުކުމްކޮށްފި
1 ގަޑިއިރު ކުރިން
ފަރުކޮޅުގައި ހުރި އަރާމް ޓްރެވަލްސްގެ ހުރިހާ ތަކެއްޗެއް ބާލަން އަންގައިފި
52 މިނެޓު ކުރިން
އިތުރު ޚަބަރުތައް
ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި ފައިސާތަކެއް ހޯދަން ކުރި ދައުވާ ނާކާމިޔާބު
29 މިނެޓު ކުރިން
ކަޑަތައް ސަރަހައްދުގައި ހުރި ވެހިކަލްތައް ނެގުމަށްދަނީ ތައްޔާރުވަމުން: ކައުންސިލް
2 ގަޑިއިރު ކުރިން
ޖަލުން ފިލި މީހުން ހޯދުމަށް 115 މީހެއްގެ ހަށިގަނޑު ބަލައިފާސްކޮށްފި
3 ގަޑިއިރު ކުރިން
 • ހައްދުޖެހުމާ ބެހޭ އުސޫލެއް ސްޕްރީމް ކޯޓުން އެކުލަވާލައިފި
 • ގައިދީންގެ ބޯ ގުނާ ވަގުތާއި އުސޫލަށް ބަދަލު ގެނެސްފި
 • އޮޅުވާލުމުން ހައްޖަށް ނުދެވުނު ފަރާތްތަކުން އެކަން އެންގުމަށް އެދިއްޖެ
 • ފޯނު ފޭރިގަނެ ބަދުއަހުލާގީ އަމަލު ހިންގަން އުޅުނު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި
 • ދޮގު މައުލޫމާތު ދިން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި
 • ޝަހުމު ހުރި ކަމަށް މައްޗަންގޯޅި ގެއެއް ފާސް ކޮށްފި
 • ފައިސާ ދެއްކިޔަން ބައުންސް ޗެކް މައްސަލާގައި ދައުވާކުރަން ނިންމައިފި
 • މުހިންމު ޚަބަރުތައް
  ދުނިޔެ
  އިންޑިއާގެ ބެންގަލޫރުގެ ސްކޫލެއްގައި ތިން އަހަރުގެ ކުއްޖަކު ރޭޕު ކުރި މައްސަލައެއް ފުލުހުން ބަލަން
  މުނިޗް ސެކިއުރިޓީ ކޮންފަރެންސްގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން، ޕާކިސްތާނުން ހިންގަނީ ޓެރަރިޒަމްގެ
  ވިޔަފާރި
  ކުޅިވަރު
  ކޮލަމް