ENGLISH EDITION
ޕީޕީއެމްގެ ތަރުޖަމާނަކަށް އަލީ އާރިފު
11 ގަޑިއިރު ކުރިން
ގައުމަށް ނިކަމެތިކަމެއް އަތުވެދާނެ އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރާނަން: އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު
16 ގަޑިއިރު ކުރިން
މާބައިދޫގައި ކާނާ ވިހަވެ ބައެއް މީހުން ސީރިއަސް ހާލުގައި
17 ގަޑިއިރު ކުރިން
"ކޯޓުތަކަކީ ހަމައެކަނި ހުކުމް ކުރާ ތަންތަނަށް ވެގެން ފަރުޖެއްސޭކަށް ނެތް"
15 ގަޑިއިރު ކުރިން
އިތުރު ޚަބަރުތައް
ދިގުމުއްދަތަކަށް ޑިޕެންޓެންޓް ވިސާ ދޫކުރުމަށް މެލޭޝިއާއިން ނިންމައިފި
18 ޑިސެންބަރ 2014
ވައި ތަޣައްޔަރުވުމާއި އޯޓިޒަމްއާއި ވަނީ ގުޅިފައި: ދިރާސާ
18 ޑިސެންބަރ 2014
ޑެޕިއުޓީ ޕްރިންސިޕަލުން ވަކި ކުރާ މައްސަލަ މަޖިލިސް ކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅައިފި
18 ޑިސެންބަރ 2014
 • ބައެއް ބާވަތްތަކުން ޑިއުޓީ ބޮޑުކުރުމުގެ ބިލް ތަސްދީގުކުރައްވައިފި
 • މާފަރު އެއާޕޯޓްގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ޖެނުއަރީ މަހު ފަށަނީ
 • ފެނުގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރަން އެއް މިލިއަން ޑޮލަރު ޖަމާކޮށްފި
 • ޑެޕިއުޓީ ޕްރިންސިޕަލުންގެ މަގާމު އުވާލަން ނިންމައިފި
 • ދޮންފަނު ކައުންސިލް ބައި-އިލެކްޝަންގެ ޕާޓީ ޕްރައިމަރީ މިމަހު 25 ގައި
 • ހަ އަހަރުވަންދެން ހާމަނުކޮށް ހުރި މައުލޫމާތު ހިމެނޭ ފޮތެއް ނެރެފި
 • ޕާޓީއަކާއި ގުޅިވަޑައި ނުގެން ހުންނެވި ހަމައެކަނި މެންބަރު ޖޭޕީއަށް
 • މުހިންމު ޚަބަރުތައް
  ދުނިޔެ
  ޔޫރަޕުން ރަޝިޔާއާއި ދެކޮޅަށް ދަތި ކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އަޅަމުންދާ ދަނޑިވަޅެއްގައި ރަޝިޔާއަށް ގޭސް
  އަފްޣަނިސްތާނުގެ ބޯޑަރު ކައިރީގައި ޕާކިސްތާނުގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ދިން ހަމަލާތަކެއްގައި ތާލިބާނުގެ
  ވިޔަފާރި
  ކުޅިވަރު
  -
  ކޮލަމް