ENGLISH EDITION
"ގާޒާ ހުޅުވާ ނުލަނީސް ހަމަލާ ދިނުން ހުއްޓައެއް ނުލާނަން: ހަމާސް
18 މިނެޓު ކުރިން
އާންމުންގެ ތެރެއިން ޖޭއެސްސީއަށް ހަންނާނު އައްޔަން ކުރުމަށް ކޮމިޓީން ރުހުންދީފި
2 ގަޑިއިރު ކުރިން
ރިހެބިލިޓޭޝަންގައި ބައިވެރިވި މީހަކު ހައްޔަރުކުރުމުން ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރަން ޖެހިއްޖެ
1 ގަޑިއިރު ކުރިން
އެސްޓީއޯ އާއި އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން މޮޅުވެއްޖެ
2 ގަޑިއިރު ކުރިން
Ramazan
އިތުރު ޚަބަރުތައް
ޖޭޕީގެ ލީގަލް ސެކެރެޓަރީކަމަށް އިމާދު ސްޕޯކްސްޕާރސަން ކަމަށް ޢަލީ ސޯލިޙު!
14 ގަޑިއިރު ކުރިން
ފުށިދިއްގަރު ތަރައްގީ ކުރަން ޖޮއިންޓް ވެންޗަ ރަޖިސްޓްރީކޮށް ދިނުމަށް އަމުރުކޮށްފި
16 ގަޑިއިރު ކުރިން
ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ނުކުރުމުގެ ސަބަބުން ކަރަންޓެއް ނުކެނޑޭނެ: ފެނަކަ
21 ގަޑިއިރު ކުރިން
 • އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން އުރީދޫ އާއެކު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި
 • ކަރަންޓްގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް ފެނަކައިން މަސައްކަތެއް ނުކުރޭ: މަނަދޫ ކައުންސިލް
 • ވަގުތުން ގާޒާ އިން އިޒްރާއީލް ސިފައިން ފޭބުމަށް ރާއްޖޭއިން ގޮވާލައިފި
 • ފޯނު އެލަވަންސް ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް މީރާއިންވެސް އެދިއްޖެ
 • މާވަށު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު އިމާރާތް ކުރުމަށް 4.4 މިލިއަން ރުފިޔާއާ ހަވާލުކޮށްފި
 • އިންޑޮނޭޝިއާގެ އިންތިހާބީ ރައީސަށް ރައީސް ޔާމީން ތަހުނިޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
 • ވިހެއުމުން ދޭ ޗުއްޓީ ހަމަސް ދުވަހަށް އިތުރު ކުރަން އެމްއެމްއޭއިން ނިންމައިފި
 • މުހިންމު ޚަބަރުތައް
  ދުނިޔެ
  ފަލަސްތީނުގެ ގާޒާއަށް ދެވެން ހުރި މަގުތައް ހުޅުވާލާ ގާޒާ ހިސާރުކޮށްފައި އޮތް އޮތުން ނިމުމަކަށް
  އިޒްރޭލުގެ ހައްދު ފަހަނަ އަޅާފައިވާ ސިފައިން ފަލަސްތީނަށް ދެމުން ގެންދާ ހަމަލާތަކާއި ޤާޒާއަށް އަރާ
  ވިޔަފާރި
  ކުޅިވަރު
  ކޮލަމް