ENGLISH EDITION
އިތުރު ޚަބަރުތައް
މެންބަރުންނަށް ދިން ސެކިޔުރިޓީ ހުއްޓާލުމުން އެމްޑީޕީން އެކަން ކުށްވެރިކޮށްފި
1 ގަޑިއިރު ކުރިން
ބްރިޖުގެ ސާވޭ ޓީމު ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެ
2 ގަޑިއިރު ކުރިން
ދެ ކުށްވެރިން ފިލުވައިގެން ގެންގުޅުނު މައްސަލާގައި ދެވަނަ މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި
19 ގަޑިއިރު ކުރިން
 • މޫނު ނިވައިކޮށްގެންތިބި ބަޔަކު މަޖީދީ މަގުގައިހުރި ހުރިހާ ފެންފޯއް ރުކެއް ކަނޑައިފި
 • ޝަހުމްއާއި ފަރިޔާޒު ޖަލުން ފިލާފައިވަނީ ރާވައިގެން ބޮޑު ޖަރީމާއެއް ހިނގުމަށް
 • ދެ ގައިދީން ފިލުވި މައްސަލާގައި އިތުރު މީހަކުވަނީ ހައްޔަރުކޮށްފައި: ޕޮލިސް
 • ލަވަޔާއި މިއުޒިކް މަންހަޖުގައި ހިމެނި މައްސަލަ މަޝްވަރާކޮށްގެން ހައްލު ކުރެވޭނެ: ޝަހީމް
 • އޮޑިޓަ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ބެޖެޓް 46 މިލިޔަން ރުފިޔާއަށް ކުޑަކޮށްފި
 • ތޫނު ހަތިޔާރުން ހަމަލާދޭ މީހުންނަށް ހަނު ނުތިބެވޭ ގޮތަށް އިސްލާހު ހުށަހަޅަނީ
 • ޑޭކެއާ ސެންޓަރު ހިންގުމާބެހޭ އުސޫލެއް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ގެޒެޓްކޮށްފި
 • މުހިންމު ޚަބަރުތައް
  ދުނިޔެ
  މުސާރަ ދިނުމުގައި ނަސްލީ ތަފާތުކުރުންތައް ގެންގުޅުނު ކެލިފޯނިއާ ކުންފުންޏަކާ ދޭތެރޭ ފިޔަވަޅު
  މިސްރުގެ ހަމަނުޖެހުން ބޮޑު ސިނާއީ ސަރަހައްދުގައި ދިން ހަމަލާއެއްގައި އެ ގައުމުގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ
  ވިޔަފާރި
  ކުޅިވަރު
  ކޮލަމް