ENGLISH EDITION
މަރުގެ އިންޒާރުދޭ ފަރާތްތައް އަތުލައިގަތުމަށް ނުކުޅެނދިފައި!
22 މިނެޓު ކުރިން
އައިޖީއެމްއެޗްގައި ބްރޮންކޯސްކޮޕީގެ ހިދުމަތް ރަސްމީކޮށް ފަށައިފި
27 މިނެޓު ކުރިން
ހުވާކުރަން އިއުތިރާޒުކޮށްފި ނަމަ ބައި-އިލެކްޝަން ބޭއްވުމަށް ނިންމައިފި
2 ގަޑިއިރު ކުރިން
ވަގަށްނެގި ސްކޫލް ކުދިންތައް ކައިވެނިކޮށްފިކަމަށް ބޯކޯ ހަރާމް އިން ބުނެފި
1 ގަޑިއިރު ކުރިން
އިތުރު ޚަބަރުތައް
ތިން ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް ޕީޕީއެމުން ބޮޑު ޖަލްސާއެއް ބާއްވަނީ
16 ގަޑިއިރު ކުރިން
ވާދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒުގެ ތިޖޫރީ ވަގަށް ނެގި މައްސަލާގައި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި
17 ގަޑިއިރު ކުރިން
ލޯބިވެރިޔާއާއި މައްސަލަ ޖެހުމުން ގެސްޓު ހައުސްއެއްގެ މަތިން ފުންމާލަން އުޅެފި
18 ގަޑިއިރު ކުރިން
 • ދަ ކޯލްގައި ބައިވެެރިވެވަޑައިގަތުމަށް އަބުދުއްރަހީމް ގްރީން ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފި
 • ވޮލެޓެއް ވަގަށް ނެގި މީހަކު އަރުވާލުމަށް ހުކުމްކޮށްފި
 • ފުލުހުންނަށް ހުރަސް އެޅި މީހަކު ޖޫރިމަނާކޮށްފި
 • ކާރެއް ކޮންޓްރޯލުން ނެއްޓި ފިހާރައެއްގެ ތެރެއަށް ވަދެ ގެއްލުންތަކެއް ވެއްޖެ
 • އޮޑިޓަ ޖެނެރަލް ނިޔާޒަށާއި އޭނާގެ އާއިލާއަށް މަރުގެ އިންޒާރު ދޭން ފަށައިފި
 • ވަކީލުންގެ ތެރެއިން ޖޭއެސްސީއަށް ލަތީފާ އިންތިހާބު ވެއްޖެ
 • ޖިހާދަށް ދިއުމުގެ ކުރިން އިތުރަށް ދިރާސާ ކުރުމަށް އެދެން: ރައީސް ނަޝީދު
 • މުހިންމު ޚަބަރުތައް
  ދުނިޔެ
  އިންޑިއާގެ އިގުތިސާދު ހީނަރުވެފައިވާ އިންސައްތަ ދަށްކުރުމަށްޓަކައި އިންޑިއާ ސަރުކާރުގެ
  އެމްއެޗް 370 ގެއްލުނު ހާދިސާގައި ޔަތީމުވެފައިވާ ދެކުދިން، ލިބިފައިވާ ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ހޯދުމުގެ
  ވިޔަފާރި
  ކުޅިވަރު
  ކޮލަމް