ENGLISH EDITION
އިތުރު ޚަބަރުތައް
ފެންމޯޓަރެއް ވަގަށް ނެގި މީހަކު ހަ މަހަށް ޖަލަށް
15 ގަޑިއިރު ކުރިން
ރިލްވާން ހޯދުމަށް އެއްބާރުލުން ދިނުމަށް ރާއްޖެޓީވީ ހާއްސަ ހަރަކާތްތަކެއް
15 ގަޑިއިރު ކުރިން
ޕީއެސްއައިޕީ ބަޖެޓުގެ ދަށުން ނުފެށި ހުރި މަސައްކަތްތައް ފެށުމަށް ގޮވާލައިފި
16 ގަޑިއިރު ކުރިން
 • އެއްވެސް ސިޓީ ކައުންސިލަކުން މަސައްކަތު ތާވަލް ހުށަހަޅާފައިނުވޭ: އެލްޖީއޭ
 • ރައީސް ޔާމީނާއި ރާޖަ ޕަކްސަގެ ޕާކިސްތާނު ދަތުރުފުޅު ކެންސަލްކޮށްފި
 • ދުނިޔޭގެ ނިސްބަތުން އެންމެ ގިނަ މައްސަލަތައް ބަލަންޖެހޭ ބަޔަކަށް ދިވެހި ފުލުހުން ވާނެ
 • 5 މިލިއަން ރުފިޔާ އަށް ވުރެ ބޮޑު މަޝްރޫއުތައް ރައީސް އޮފީހުން ފާސްކުރަންޖެހޭ
 • އެކްސިޑެންޓްގައި ޒަހަމްވި ކުއްޖާގެ ފައިގެ ނާރުތައް ވަނީ ހަލާކުވެފައި: ޑޮކްޓަރުން
 • ޕެންޝަން އޮފީހުގެ ބޯޑަށާއި، ކްލެމެންސީ ބޯޑަށް ބަދަލު ގެންނަވައިފި
 • ރިލްވާންގެ މައްސަލާގައި އިތުރު އަޕްޑޭޓެއް ނުލިބޭތީ ކަންބޮޑުވޭ: އެމްޑީޕީ
 • މުހިންމު ޚަބަރުތައް
  ދުނިޔެ
  ސީރިއާގައި އިސްލާމީ 'ޚިލާފަތެއް' ގާއިމްކޮށްގެން އުޅޭ އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް ނުވަތަ އައިސިސް)
  ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަވާޒު ޝަރީފުގެ އިސްތިއުފާއަށް ގޮވާލާ ނަވާޒް ޝަރީފާއި ދެކޮޅަށް އިދިކޮޅު
  ވިޔަފާރި
  ކުޅިވަރު
  ކޮލަމް