ENGLISH EDITION
މަޝްރޫއުތަކަށް ޖަޕާނުގެ އެހީ ލިބޭނެކަމުގެ ޔަގީންކަން ލިބިއްޖެ: ރައީސް
15 ގަޑިއިރު ކުރިން
ދެމީހުންނާއެކު ހަބަރެއް ނުވެގެން ހޯދަމުންދިޔަ ޑިންގީ ފެނިއްޖެ
16 ގަޑިއިރު ކުރިން
މެލޭޝިޔާގައި ކިޔަވާ ދިވެހި ކުދިން ވިސާ ނަގަން ނުޖެހޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި
18 ގަޑިއިރު ކުރިން
އުނގޫފާރު ކައުންސިލުގެ ރައީސް 11 އަހަރަށް އަރުވާލަން ހުކުމްކޮށްފި
20 ގަޑިއިރު ކުރިން
އިތުރު ޚަބަރުތައް
ދެ މީހުންނާއިއެކު ޑިންގީއެއް ގެއްލިގެން ހޯދަން ފަށައިފި
17 ގަޑިއިރު ކުރިން
ރޯދަމަހު ދުވާލު ސިނގިރޭޓް ބުއި މީހަކު 150 ރުފިޔާ އިން ޖޫރިމަނާކޮށްފި
20 ގަޑިއިރު ކުރިން
އަރަބިއްޔާގެ މުދީރަކަށް ޑރ.ޒިޔާދު
21 ގަޑިއިރު ކުރިން
 • ދެވަނަ ޓާމްގެ ކޯސްތަކަށް ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީ އިން 6220 ޖާގަ ހުޅުވާލައިފި
 • ރާއްޖޭގައި ޖަޕާނުގެ އެމްބަސީއެއް ހުރުމަކީ، ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް: ރައީސް
 • ތަރިކައިގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް ހިރިގަލު މިސްކިތްތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން މައުރަޒެއް ބާއްވަނީ
 • ސީލިންގު ހަލާކުކޮށްލައިގެން ފިހާރައަކުން ވައްކަން ކުރަން އުޅެފި
 • 19 ބާވަތަކުން ޑިއުޓީ ބޮޑުކުރުމުގެ ބިލްގެ ކޮމިޓީ މަރުހަލާ ނިންމާލައިފި
 • އިހުރުން ރަންނަމާރި ވްރެކްގެ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް 24 ގަޑިއިރަށް ކަނޑު އަޑިއަށް
 • ސިފައިންގެ އަހަރީ ދުވަހުގެ ޕެރޭޑް މާދަމާ
 • މުހިންމު ޚަބަރުތައް
  ދުނިޔެ
  މިސްރުގެ ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު މުރްސީގެ މުސްލިމް ބްރަދާހޫޑްގެ 119 މީހެއް ތިން އަހަރަށް ޖަލަށް
  ދެކުނު ކޮރެއާގެ ފެރީއެއް އަޑިއަށް ގޮސް ގެއްލުނު މީހުން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ވަރަށް ބާރަށް ކުރިއަށް
  ވިޔަފާރި
  ކުޅިވަރު
  ކޮލަމް