ENGLISH EDITION
އިތުރު ޚަބަރުތައް
ފުލުހުންގެ ވެހިކަލްތަކުގައި ސްކޫލްތަކަށް ކުދިން އުފުލައިފި
6 ގަޑިއިރު ކުރިން
ދައުލަތުގެ މުދަލަށް ގެއްލުންދޭ ގޭންގަކަށް އެސްއޯ ފުލުހުން ބަދަލުވެއްޖެ: ރައީސް ނަޝީދު
6 ގަޑިއިރު ކުރިން
ހައިކޯޓަށް ފަނޑިޔާރުން އައްޔަން ކުރުމަށް އެކުލަވާލި އުސޫލު ބާތިލުކޮށްފި
7 ގަޑިއިރު ކުރިން
 • ކޮރަޕްޝަނާ ހެދި ވަޒީފާއިން ވަކި ކުރި މީހަކަށް އެ ފެންވަރުގެ ވަޒީފާއެއް ދީފި
 • "ގަވާއިދުގެ މައްސަލާގައި ސިވިލް ސާވިސް ކޮމިޝަނާ މިދަނީ މަޝްވަރާކުރަމުން"
 • ފުވައްމުލަކު ދެމަފިރިން 'ޖިހާދަށް' ދިޔަ މައްސަލަ ބަލަން ފަށައިފި
 • ފުވައްމުލަކު ދެމަފިރިއަކު 'ޖިހާދަށް' ކަމަށް ބުނެ ސީރިއާ އަށް ހިނގައްޖެ
 • ސަލަފްގެ ދަ ކޯލްއަށް ބިލާލް ފިލިޕްސް ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފި
 • ކޯޓުން އަންގައިގެން ހާޒިރު ނުވި މީހަކު ބަންދު ކުރަން ނެރުނު އަމުރެއް ބާތިލުކޮށްފި
 • ގައިދީން ފޮރުވުމުގައި އެހީތެރިވި މީހެއްގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި
 • މުހިންމު ޚަބަރުތައް
  ދުނިޔެ
  ސްވިޑެން އިން މިއަދު ރަސްމީކޮށް ގައުމެއްގެ ގޮތުގައި ފަލަސްތީނު ބަލައިގަންނާނެ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ
  ލައިބީރިއާގައި އެބޯލާ ފެތުރެމުންދާ މިންވަރު ދަށް ކަމަށް ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ،
  ވިޔަފާރި
  ކުޅިވަރު
  ކޮލަމް