ENGLISH EDITION
އިތުރު ޚަބަރުތައް
ލަވަޔާއި މިއުޒިކް މަންހަޖުގައި ހިމެނި މައްސަލަ މަޝްވަރާކޮށްގެން ހައްލު ކުރެވޭނެ: ޝަހީމް
23 އޮކްޓޯބަރ 2014
އޮޑިޓަ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ބެޖެޓް 46 މިލިޔަން ރުފިޔާއަށް ކުޑަކޮށްފި
23 އޮކްޓޯބަރ 2014
ތޫނު ހަތިޔާރުން ހަމަލާދޭ މީހުންނަށް ހަނު ނުތިބެވޭ ގޮތަށް އިސްލާހު ހުށަހަޅަނީ
23 އޮކްޓޯބަރ 2014
 • ޑޭކެއާ ސެންޓަރު ހިންގުމާބެހޭ އުސޫލެއް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ގެޒެޓްކޮށްފި
 • ސިންގަޕޫރުގައި ރައީސް ޓިއުމަރަކަށް ފަރުވާ ހޯއްދަވާ ވާހަކަ ދޮގުކޮށްފި
 • މީދޫގެ އާއިލާއެއް ޖިހާދަށް ދިޔަ މައްސަލަ ފުލުހުން ބަލަން ފަށައިފި
 • މެންބަރުންނަށް ދޭންފެށި ސެކިއުރިޓީގެ ހިދުމަތް ހުއްޓާލަން ނިންމައިފި
 • ހިނެވުމުގެ ކަންތައް ގަލޮޅު ސަހަރާއަށް ބަދަލުކުރަން ނިންމައިފި
 • ބަސް ޕާކިން އަށް ދިން ސަރަހައްދު އެއްބަސްވުމާ ހިލާފަށް ބޭނުން ކުރަނީ
 • ރިލްވާން ހޯދުމުގައި ފުލުހުންވަނީ އިހުމާލުވެފައި: އެމްޑީއެން
 • މުހިންމު ޚަބަރުތައް
  ދުނިޔެ
  އެބޯލާ ކޮންޓްރޯލް ކުރުމުގައި އޮސްޓްރޭލިއާގެ އެހީއަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ބަރަކް އޮބާމާ
  ހަތިޔާރާއެކު ކެނަޑާގެ ޕާލަމެންޓް އިމާރާތުގެ ތެރެއަށް ވަދެ ހަމަނުޖެހުން ހިންގި މީހަކު، ފުލުހުން
  ވިޔަފާރި
  ކުޅިވަރު
  ކޮލަމް