ENGLISH EDITION
މީރާއިން ވައްކަން ކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ހޯދާމީހާ ހައްޔަޔަރުކޮށްފި
3 ގަޑިއިރު ކުރިން
ފެބްރުއަރީ 7 ގެ މައްސަލާގައި ކުރީގެ ފުލުހެއްގެ މައްޗަށް ދައުވާކޮށްފި
3 ގަޑިއިރު ކުރިން
ކުށެއްނުކުރާ މީހެއް ހަ އަހަރަށް ޖަލަށް ހުކުމްކުރި މައްސަލައިގެ ބަދަލެއް ނުދިން
5 ގަޑިއިރު ކުރިން
ހުޅުމާލެއިން ފެން ކެނޑުނީ ޕަންޕު ސިސްޓަމަށް ދިމާވި މައްސަލައަކުން
6 ގަޑިއިރު ކުރިން
އިތުރު ޚަބަރުތައް
އައިޖީއެމްއެޗުން ބަލިމީހަކު ފިލައިގެން ހޯދަން ފަށައިފި
8 ގަޑިއިރު ކުރިން
ގެމަނަފުށި ސުކޫލުގެ ލީޑިން ޓީޗަރަކަށް ދަރިވަރަކު ހަމަލާދީފި
9 ގަޑިއިރު ކުރިން
މުޅި ހުޅުމާލެއިން ފެނުގެ ހިދުމަތް ކެނޑިއްޖެ
10 ގަޑިއިރު ކުރިން
 • އެމްއެމްސީ އެވޯޑްނައިޓް އަންނަ މަހުގެ ތިންވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ
 • ޔޫތު މިނިސްޓްރީގެ ކޯޑިނޭޓަރަކަށް ސްޓެޕް އައްޔަ ހަމަޖައްސައިފި
 • ނިޒާރު މަރާލި މައްސަލައިގެ ހެކިން ސިއްރުކޮށްފި
 • އަލިފުށިންވެސް ބްލެކް ވިޑޯ ފެނިއްޖެ
 • ޓީވީ 5 ގެ ލައިސަންސް ބާތިލްކޮށްފި
 • އެޗްއާރުސީއެމްގެ ނޭޝަނަލް އިންކުއަރީ ޅ.އަތޮޅުގައި ފަށައިފި
 • އަލިބެގެ މަރާއި ގުޅިގެން ހައްޔަރު ކުރި ހަ މީހުންގެ ބަންދު ދެވަނަ ފަހަރަށް އިތުރުކޮށްފި
 • މުހިންމު ޚަބަރުތައް
  ދުނިޔެ
  ފަލަސްތީނުގެ އެންމެ ވަރުގަދަ ދެ ޖަމާއަތް ކަމަށްވާ ރައީސް މަހުމޫދު އައްބާސްގެ ފަތަހަ އާއި ބޮޑުވަޒީރު
  އެމެރިކާގެ ރައީސް ބަރަކް އޮބާމާ އޭޝިޔާގެ ހަތަރު ގައުމަކަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެއްގައި މިއަދު
  ވިޔަފާރި
  ކުޅިވަރު
  ކޮލަމް