ENGLISH EDITION
Help Find Ahmed Rilwan
41
ކުށުގެ ރެކޯޑް ސާފުކުރާނީ ވަޒީފާ ދިނުމަށްފަހުކަމަށް ސީއެސްސީން ހަމަޖައްސައިފި
2 ގަޑިއިރު ކުރިން
ބޮޑެތި ކުށްތައް ހުއްޓުވަން އެކުލަވާލި ޕްލޭން ރައީސް ޔާމީނަށް ފޮނުވައިފި
5 ގަޑިއިރު ކުރިން
ހައިކޯޓަށް ފަނޑިޔާރުން ނެގުން މަޑުޖައްސާލުމަށް ހައި ކޯޓުން އަމުރުކޮށްފި
6 ގަޑިއިރު ކުރިން
އެޗްއާރުސީއެމްގެ މެމްބަރުން ސްޕްރީމް ކޯޓަށް ހާޒިރުވުމަށް އަމުރުކޮށްފި
8 ގަޑިއިރު ކުރިން
އިތުރު ޚަބަރުތައް
ރައީސް ލަންކާއަށާއި ސިންގަޕޫރަށް ފުރައިވަޑައިގަންނަވައިފި
2 ގަޑިއިރު ކުރިން
ޓާޝިއަރީ ލޯން ސްކީމްއަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވައިލައިފި
4 ގަޑިއިރު ކުރިން
ގިނަ އަދަދެއްގެ ހެރޮއިންއާއެކު ހައްޔަރު ކުރި މީހުންގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި
8 ގަޑިއިރު ކުރިން
 • ބިދޭސީ ނަރުހުން ގެނައުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި
 • ދަރިފުޅަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރަމުން ދިޔަ ބައްޕައަކު ހައްޔަރުކޮށްފި
 • ގެސްޓު ހައުސްއެއްގައި ހުރި އަންހެނަކާ ބެހެން އުޅުނު ބިދޭސީއަކު ހައްޔަރުކޮށްފި
 • ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދިޔަ މީހާ މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ
 • "ހައްޖަށް ދިއުމުގެ އަގަށް އަންނަ އަހަރު ވަރަށް ބޮޑު ލުޔެއް އަންނާނެ"
 • "ގުރުއާން މަރުކަޒުގެ ޕްރޮޖެކްޓް ހުއްޓުވައެއް ނުލައްވަވާ"
 • އިހަވަންދޫއިން 70 އަހަރުން މަތީގެ މީހަކު ގެއްލިގެން ހޯދަނީ
 • މުހިންމު ޚަބަރުތައް
  ދުނިޔެ
  ވަޒީރުންނަށް ނުލިބޭ ބާރުތަކާއި އިހުތިޔާރުތައް ލިބިފައިވާ ކަމަށް ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ ދީނީ ފުލުހުންގެ
  ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ އަންހެނަކު އެޕަލް ކުންފުނިން އެންމެ ފަހުން ތައާރަފްކުރި އެ ކުންފުނީގެ އައިފޯން 6
  ވިޔަފާރި
  ކުޅިވަރު
  ކޮލަމް