ENGLISH EDITION
ޑިއުޓީ ބޮޑުކުރުމުގެ ބިލް ތަޞްދީޤްކޮށް، މިއަދުންފެށިގެން އަމަލުކުރަން ފަށައިފި
4 ގަޑިއިރު ކުރިން
ނައިޓް މާކެޓް ހުއްޓުވަން ކޯޓަށް ދާންޖެހޭނަމަ އެކަންވެސް ކުރާނަން: އޭސީސީ
3 ގަޑިއިރު ކުރިން
ޖީއެމްއާރު މައްސަލާގައި ސަރުކާރުން ބަދަލުދޭންޖެހޭނެ: ރައީސް ޔާމީން
3 ގަޑިއިރު ކުރިން
އާއްމުންނަށް ބިދޭސީން ނުގެނެވޭ ގޮތަށް ހަދަނީ
3 ގަޑިއިރު ކުރިން
އިތުރު ޚަބަރުތައް
ސަސްޕެންޝަނަށް ފަހު އޭސީސީގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަލުން ނުކުންނަވަން ފަށައިފި
1 ގަޑިއިރު ކުރިން
ހުއްދަ ނުދެނިސް ހައްޖަށް ގެންދިއުމަށް ފައިސާނެގިކަމުގެ ޝަކުވާ އަންނަނީ ލިބެމުން
1 ގަޑިއިރު ކުރިން
މާލެއިން ވެސް ބްލެކް ވިޑޯ ފެނިއްޖެ
2 ގަޑިއިރު ކުރިން
 • ރައީސްގެ ގެކޮޅުގެ ޗީފް އޮފް ސްޓާފްގެ މަގާމަށް ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު ފެންވަރުގައި ބޭފުޅަކު
 • ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ޝަފާ ލަންކާއަށް ފޮނުވި މައްސަލަ ފުލުހުން ނުބަލާ
 • މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ހޮޅުދޫއިން ދެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި
 • ޕާމަނަންޓް ސެކްރެޓެރީން އެހެން އޮފީސްތަކަށް ބަދަލުކުރެވޭގޮތަށް ގާނޫނު ބަދަލުކުރަނީ
 • ކަނޑުދަތުރުފަތުރު ކުރާއިރު މޫސުމާބެހޭ މައުލޫމާތު ހޯދުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި
 • "މަދިރި ރުޅި ރުޅި" ގެ ނަމުގައި ކެމްޕޭނެއް ފަށައިފި
 • ޖާދުﷲ ކޯޓަށް ހާޒިރުނުކުރެވުނު ސަބަބު ވަނީ ކޯޓަށް އަންގާފައި: ފުލުހުން
 • މުހިންމު ޚަބަރުތައް
  ދުނިޔެ
  ފަލަސްތީނުގެ އެންމެ ވަރުގަދަ ދެ ޖަމާއަތް ކަމަށްވާ ރައީސް މަހުމޫދު އައްބާސްގެ ފަތަހަ އާއި ބޮޑުވަޒީރު
  އެމެރިކާގެ ރައީސް ބަރަކް އޮބާމާ އޭޝިޔާގެ ހަތަރު ގައުމަކަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެއްގައި މިއަދު
  ވިޔަފާރި
  ކުޅިވަރު
  ކޮލަމް