ENGLISH EDITION
އިތުރު ޚަބަރުތައް
އެސްއީޒެޑް ބިލުގެ މައްޗަށް 15 ގާނޫނެއްގެ ބާރު ކަނޑުވާލާފައިވޭ: ރޮޒައިނާ
15 މިނެޓު ކުރިން
މިނިސްޓަރު އުމަރު ނަސީރު ސިންގަޕޫރު ޖަލަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފި
42 މިނެޓު ކުރިން
އައިއެމްސީއައި ގެ ނަމުގައި ހިންގާ ފަސް ދުވަހުގެ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމެއް ފަށައިފި
1 ގަޑިއިރު ކުރިން
 • ފޯނެއްގެ ތެރޭގައި މަސްތުވާތަކެތި ފޮރުވައިގެން އުޅުނު މީހަކު ޖަލަށް
 • ކޯޓް އަމުރެއްނެތި 24 ގަޑިއިރަށް ވެސް ޕާސްޕޯޓް ނުހިފެހެއްޓޭ ގޮތް ހަދަނީ
 • ރޭޕް މައްސަލާގައި ރިޝީފްގެ މައްޗަށް ދައުވާ ނުކުރަން ނިންމައިފި
 • ޝިހާމް މަރާލި މައްސަލައިގެ ޝަރީއަތް ކެންސަލްކޮށްފި
 • އެކްސްޓްރެޑިޝަންގެ ބިލު މަޖިލީހަށް ބަލައިގެންފި
 • ހުޅުމާލޭގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ކުޑަކުއްޖަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ
 • އެސްޓީއޯގެ ފާމަސީއެއް އުލިގަމުގައި ހުޅުވައިފި
 • މުހިންމު ޚަބަރުތައް
  ދުނިޔެ
  އެކުއެޓޯރިއަލް ގިނީ އިން އެމެރިކާއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރަކު ކުޑަ އަންހެން ކުއްޖަކަށް
  މިދިޔަ ޖުލައިމަހުގެ އަށް ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން އިޒްރޭލުން ގާޒާއަށް ދެމުން ގެންދިޔަ ހަމަލާތައް
  ވިޔަފާރި
  ކުޅިވަރު
  ކޮލަމް