ENGLISH EDITION
އިތުރު ޚަބަރުތައް
ސަސްޕެންޝަނަށް ފަހު އޭސީސީގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަލުން ނުކުންނަވަން ފަށައިފި
13 ގަޑިއިރު ކުރިން
މާލެއިން ވެސް ބްލެކް ވިޑޯ ފެނިއްޖެ
14 ގަޑިއިރު ކުރިން
އައްޑޫގައި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައި ދެ ޒުވާނަކަށް ހާނިއްކަ ވެއްޖެ
15 ގަޑިއިރު ކުރިން
 • އާއްމުންނަށް ބިދޭސީން ނުގެނެވޭ ގޮތަށް ހަދަނީ
 • ރައީސްގެ ގެކޮޅުގެ ޗީފް އޮފް ސްޓާފްގެ މަގާމަށް ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު ފެންވަރުގައި ބޭފުޅަކު
 • މިއަދު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެއްސި މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ އާދިއްތަ ދުވަހަށް ފަސްކޮށްފި
 • އައިޖީއެމްއެޗްއިން އީސީޖީ ހެދުމަށް ބޭނުންކުރާ ކަރުދާހާއި އެކްސްރޭ ސިޓީ އުރަ ހުސްވެއްޖެ
 • ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ޝަފާ ލަންކާއަށް ފޮނުވި މައްސަލަ ފުލުހުން ނުބަލާ
 • ޑިއުޓީ ބޮޑުކުރުމުގެ ބިލް ތަޞްދީޤްކޮށް، މިއަދުންފެށިގެން އަމަލުކުރަން ފަށައިފި
 • މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ހޮޅުދޫއިން ދެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި
 • މުހިންމު ޚަބަރުތައް
  ދުނިޔެ
  ފަލަސްތީނުގެ އެންމެ ވަރުގަދަ ދެ ޖަމާއަތް ކަމަށްވާ ރައީސް މަހުމޫދު އައްބާސްގެ ފަތަހަ އާއި ބޮޑުވަޒީރު
  އެމެރިކާގެ ރައީސް ބަރަކް އޮބާމާ އޭޝިޔާގެ ހަތަރު ގައުމަކަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެއްގައި މިއަދު
  ވިޔަފާރި
  ކުޅިވަރު
  ކޮލަމް