ENGLISH EDITION
ސިޓީ ކައުންސިލުން މުހިއްމު ހެކިތަކެއް ފެނުނު: ފުލުހުން
4 ގަޑިއިރު ކުރިން
ކުރިއަށް އޮތް ފަސް އަހަރަށް ރާއްޖެ ފެންނަނީ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ސައިޓެއްގެ ގޮތުގައި: އަދީބު
4 ގަޑިއިރު ކުރިން
އަންނަ އަހަރަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ބަޖެޓަށް މަސީން ފުރިހަމައަށް ތާއީދު: އަބްދުﷲ
4 ގަޑިއިރު ކުރިން
މަސީގެ ޝަރަފުގެ އައްޑަނަ ރައީސް ޔާމީނާއި މައުމޫނުގެ އިތުރުން އަބްދުﷲ އާއި ޖަނާއަށް
5 ގަޑިއިރު ކުރިން
އިތުރު ޚަބަރުތައް
ސިފައިންގެ ކާރެއްގައި ސައިކަލުން ޖެއްސި ކުއްޖަކު ހައްޔަރުކޮށްފި
10 ގަޑިއިރު ކުރިން
މުންނާރު ދޮވެ ސާފުކުރަން މާދަމާ ފަށާނެ: ހެރިޓޭޖް
11 ގަޑިއިރު ކުރިން
މާރާމާރީގެ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ތިން މީހަކު ހޯދަން ފަށައިފި
11 ގަޑިއިރު ކުރިން
 • މަސީގެ ހިދުމަތްތެރިންގެ އަގު ވަޒަން ކުރަނީ
 • ޓީޗަރަކު ދަރިވަރުން ތަކަކާއި ގައިގޯޅިވި މައްސަލަ ބަލަން ފަށައިފި
 • ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން ކަތުމަންޑޫގައި
 • ޖީއެމްއާރު ދަރަނިން އަރައިގަނެވޭނީ އެއާޕޯޓު އަނބުރާ ދީގެން: އެމްޑީޕީ
 • ގްރީން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ބިލް މަޖިލީހަށް ބަލައިގެންފި
 • "ކިތަންމެ ބޮޑު އަގެއް ދައްކައިގެންވެސް އެއާޕޯޓް އޮންނަންވާނީ ދިވެހިންގެ އަތުގައި"
 • ޓޫރިޒަމަށް ގެއްލުންދޭ ފަރާތްތަކަށް އަދަބު ދޭންޖެހޭ: މައުރޫފް
 • މުހިންމު ޚަބަރުތައް
  ދުނިޔެ
  ސާކް ސަމިޓްގައި އިންޑިއާއި ޕާކިސްތާނުގެ ސުލްހައިގެ ވާހަކަތައް ދެއްކުމަށް މެދުވެރިޔަކަށްވުމަށް
  މެޖޯރިޓީ ވޯޓާއި އެކު ލަންކާގެ 2015 އަހަރުގެ އަހަރީ ބަޖެޓު އިއްޔެ ފާސް ކޮށްފި
  ވިޔަފާރި
  ކުޅިވަރު
  -
  ކޮލަމް