ENGLISH EDITION
އިތުރު ޚަބަރުތައް
"އިޒްރާއީލާ ވިޔަފާރި ހުއްޓާލި ކަމަށް ބުނެ ސަރުކާރުން ވަނީ އޮޅުވާލާފައި"
14 ގަޑިއިރު ކުރިން
އޮޅުވާލައިގެން މުދާ ވިއްކާ ފަރާތްތަކާމެދު ފިޔަވަޅު އަޅާނަން: އިކޮނޮމިކް
14 ގަޑިއިރު ކުރިން
ހެލްޕް ގާޒާ ޓެލެތޯންގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި
16 ގަޑިއިރު ކުރިން
 • "މުބާރާތުގެ ގަވާއިދުގައި އޮންނާނެ ރަށުން ބޭރު ހަތަރު ކުޅުންތެރިންނަށް ކުޅެވޭނެ ކަމަށް"
 • ކިނބޫ ބިސްކަމަށް ބުނާ ބިސްތަކަކީ ކަހަނބު ބިސްތަކެއް: މާފަރު ކައުންސިލް
 • ފުޓްސަލް މުބާރާތް ހުއްޓުވުމަށް ކުރި އަމުރު ހައި ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކުރަނީ
 • ޕާމް ބީޗްގައި މަސައްކަތް ހުއްޓާލުމުން ތިން މީހަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފި
 • އެމްއޭސީއެލްގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ބަންދޭ އިސްތިއުފާ ދެއްވަނީ
 • ސައިކަލެއް ވަގަށް ނަގައިގެންދިޔަ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި
 • ފުޓްސަލް މުބާރާތެއް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ނުދިނުމަށް ކޯޓުން އަމަރުކޮށްފި
 • މުހިންމު ޚަބަރުތައް
  ދުނިޔެ
  ގާޒާ މައްސަލާގައި ދިން އިންޓަވިއުއެއްގައި އދ. ގެ ރިލީފް އެންޑް ވޯކްސް އެޖެންސީ (ޔޫއެންއާރްޑަބްލިއުއޭ)
  އިޒްރާއީލުން ގާޒާގައި ހިންގަމުންދާ އުދުވާނު އިތުރަށް ވަރުގަދަ ކުރުމުގެ ގޮތުން އެ ސަރަހައްދަށް
  ވިޔަފާރި
  ކުޅިވަރު
  ކޮލަމް