ENGLISH EDITION
ޖިނާއީ އަދުލުގެ ނިޒާމަށް ގިނަ އިސްލާހުތަކެއް ގެންނަން ޖެހޭ: ނައިބު ރައީސް
45 ސިކުންތު ކުރިން
"ޝަހުމް ހައްޔަރުކުރުމުގައި ނުރައްކާތެރި ހާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ ބަޑިޖަހާނެ"
3 ގަޑިއިރު ކުރިން
ފޯނު ދެނެގަންނަ ޑިވައިސްތައް އަންނަ އަހަރު ޖަލުތަކުގައި ގާއިމްކުރަނީ
3 ގަޑިއިރު ކުރިން
ޝަހުމްއާއި ލުތުފީ ހޯދުމަށް އެހީވާ ފަރާތަކަށް 75000 ރުފިޔާ ހުށަހަޅައިފި
4 ގަޑިއިރު ކުރިން
އިތުރު ޚަބަރުތައް
ދެ އަތޮޅެއްގެ ޕްރިންސިޕަލުންގެ އޮރިއެންޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ފަށައިފި
4 ގަޑިއިރު ކުރިން
ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރުން ތަމްރީންކުރުމަށް ސަރަހައްދީ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމެއް ފަށައިފި
4 ގަޑިއިރު ކުރިން
ހަތް ދުވަހަށް ވުރެ ދިގު މުއްދަތަކަށް މީހުން ބަންދުކުރުމުގެ ގާނޫނު އުވާލަން ފާސްކޮށްފި
5 ގަޑިއިރު ކުރިން
 • އިންޓަނޭޝަނަލް ބާ އެސޯސިއޭޝަންގެ ބައްދަލުވުން ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވުމަށް ނަޝީދު ޖަޕާނަށް
 • ކުޑަ ކުއްޖަކާ ޖިންސީ ގުޅުން ހިންގަމުންދިޔަ 86 އަހަރުގެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި
 • އައްޑޫގެ ހުރިހާ ރަށަކަށް 2016 ވަނަ އަހަރު ބޯފެން ފޯރުކޮށްދެވޭނެ: މިނިސްޓަރު ތާރިގް
 • ނުރައްކާތެރި ދެގައިދީން ފިލުމުގެ ޒިންމާ ސަރުކާރުން އުފުލަންޖެހޭނެ: ނިހާނު
 • ދެ ގައިދީން ފިލިމައްސަލަ މިނިވަން މުއައްސަސާއަކުން ބަލަންޖެހޭނެ: ރިޔާޒް
 • ދިއްފުށިން ފެނުނު ކަމަށް އެ ބުނަނީ ފިލައިގެން އުޅޭ ދެ ގައިދީންނެއް ނޫން: ކައުންސިލް
 • ނުރައްކާތެރި ދެގައިދީން ޖަލުން ފިލިމައްސަލަ މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް
 • މުހިންމު ޚަބަރުތައް
  ދުނިޔެ
  ތާލިބާނުން އަފްޣާނިސްތާނުގެ ވެރިރަށް ކާބުލްގައި ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާއެއްގައި ހަތަރު ސިފައިންގެ މީހަކު
  ދެކުނު އެފްރިކާގެ ގައުމުތަކަށް އެންމެ ބޮޑަށް ބޭނުން ޖެހިފާތަކެތި ފޯރިކޮށްދޭން ފަށާފައިވާ ކަމަށް
  ވިޔަފާރި
  ކުޅިވަރު
  ކޮލަމް