ENGLISH EDITION
Help Find Ahmed Rilwan
40
އޮޅުވާލައިގެން ރިލޯޑާއި ރާސްޓަސްއެޅުން އަނެއްކާވެސް އިތުރުވެއްޖެ: ޕޮލިސް
29 މިނެޓު ކުރިން
މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރި ކުރި މީހަކު އުމުރަށް ޖަލަށްލައި ފައިސާ ދައުލަތަށް ނަގައިފި
1 ގަޑިއިރު ކުރިން
އެސްޓީއޯ އިން ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާއަށް ފިލިޕްސް ބަދިގެ ސާމާނު ހަދިޔާކޮށްފި
3 ގަޑިއިރު ކުރިން
އެސްޓީއޯ: 15 އިންސައްތަ އާއި ހަމައަށް ޑިސްކައުންޓްލިބޭ ދެ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި
3 ގަޑިއިރު ކުރިން
އިތުރު ޚަބަރުތައް
ސާކް ސަމިޓްގެ ދައުވަތު ރައީސް ޔާމީނަށް އަރުވައިފި
42 މިނެޓު ކުރިން
ހޮސްޕިޓަލަކާއި ހެލްތު ސެންޓަރެއް މަރާމާތު ކުރުމަށް ހަވާލުކޮށްފި
4 ގަޑިއިރު ކުރިން
ބޯހިމެނުމުގައި އެއްކުރެވޭ މައުލޫމާތުން ބިދޭސީންނާމެދު ފިޔަވަޅެއް ނާޅާނެ: އިމިގްރޭޝަން
6 ގަޑިއިރު ކުރިން
 • "މޫދު މާކަނޑު ފެސްޓް" ގެ ނަމުގައި ފެސްޓިވަލެއް ބާއްވަނީ
 • ޤުރުއާނާ ބެހޭ މަރުކަޒުގެ އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް އިހަށް މަޑު ޖައްސާލަން އަނގައިފި
 • ދެ މިނިސްޓުރީއަކަށް ނައިބުން އައްޔަން ކުރައްވައިފި
 • ޖެނީވާގައި ހުންނަވާ ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންވޮއި އަކަށް ސަންދާނު ލުތުފީ
 • ފައިސާ ނުދައްކައި ޗައިނާގެ ކުންފުންޏަކާއި އެއާޕޯޓް ހަވާލުކުރުމުން ހައިރާންވޭ:ޖީއެމްއާރް
 • ކާށިދޫ ދާއިރާގެ ފެރީގެ ހިދުމަތް ރަނގަޅު ކުރަނީ
 • ތިނަދޫގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުގައި ފޫޓަކަށް ފެން ބޮޑުވެއްޖެ
 • މުހިންމު ޚަބަރުތައް
  ދުނިޔެ
  ޔޫކްރެއިންގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ މެންބަރަކު ޑަސްބިނަށްލާ އޭނާގެ ގަޔަށް ކުނި އަޅައިފިއެވެ.
  ޗައިނާގެ ރައީސް ޝީ ޖިންޕިން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ވާދަވެރި އިންޑިއާ އަށް ވަޑައިގެންނެވުމަށް
  ވިޔަފާރި
  ކުޅިވަރު
  ކޮލަމް