ENGLISH EDITION
އިޒްރޭލުގެ ހަމަލާތައް ބަންކީމޫން ކުށްވެރިއެއް ނުކުރެއްވި؟!
5 ގަޑިއިރު ކުރިން
މާދަމާއިން ފެށިގެން އައްޑޫގައި ޕާސްޕޯޓް ހަދައިދިނުމުގެ ހިދުމަތް ފަށަނީ
6 ގަޑިއިރު ކުރިން
މިފަހަރު ވެސް ސްޓޭޑިއަމުގައި އީދު ނަމާދު ކުރުން އޮންނާނެ: އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ
6 ގަޑިއިރު ކުރިން
ރައީސް އީދު ސަލާމް ކުރެއްވުން ސަލްޓަން ޕާކުގައި ބާއްވާގޮތައް ހަމަޖައްސައިފި
6 ގަޑިއިރު ކުރިން
Ramazan
އިތުރު ޚަބަރުތައް
ރުކުމަޑި ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ޕެރަސިޓޮއިޑް އާލާ ކުރަނީ
7 ގަޑިއިރު ކުރިން
ވަކީލުން ތިބޭ ކޮންމެ ރަށަކުން ވޯޓުލެވޭ ގޮތް ހަދަން އަމުރެއް ނުކުރެވޭނެ: ސިވިލް ކޯޓު
10 ގަޑިއިރު ކުރިން
މަދަނީ ޖަމިއްޔާތަކުން 11 މީހަކު އެލްޖީއޭއަށް ކުރިމަތިލައިފި
10 ގަޑިއިރު ކުރިން
 • އިސްލާމިކް ޔުނިވާސިޓީގެ ފީސިބިލިޓީ ސްޓަޑީއާއި ސްޓްރެޓެޖިކް މަސައްކަތްތައް ނިންމާލައިފި
 • ވެސަލް ލޮކޭޓިން ޑިވައިސް އަންނަ މަހު "އިސްޓޯލްމަންޓަށް" ވިއްކަން ފަށާނެ
 • ނޮން ރެސިޑެންޓް ސަފީރުކަމަށް 4 ބޭފުޅަކަށް ރުހުންދީފި
 • ގާޒާ އަށް އެހީތެރިވުމަށް ދިވެހި ރެޑްކްރެސެންޓުންވެސް ފައިސާ އެއްކުރަން ފަށައިފި
 • 21 މިލިޔަން ރުފިޔާގެ ޕްރޮޖެކްޓެއްގެ މައްސަލަ އޭސީސީއަށް
 • ބޯނަސް ބަހާ ގޮތާއި، މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހިގެން އެއާޕޯޓު މުވައްޒަފުން މުޒާހަރާ ކުރަނީ
 • މަސްތުވާތަކެތި އަޅާފައިހުރި ގިނަ އަދަދެއްގެ ޕެކެޓްތަކަކާއެކު ދެމީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި
 • މުހިންމު ޚަބަރުތައް
  ދުނިޔެ
  އިޒްރޭލުން ފަލަސްތީނަށް ދެމުން ގެންދާ އުދުވާނީ ހަމަލާތައް އދ ގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ބަންކީ މޫން
  އިންސާފު ހޯދައިނުމަށް ގޮވާލަ މެލޭޝިޔާގައި ހުންނަ ރަޝީއާ އެމްބަސީ ކައިރީގައި މެލޭޝިޔާ ބަޔަކު
  ވިޔަފާރި
  ކުޅިވަރު
  ކޮލަމް