ENGLISH EDITION
އިތުރު ޚަބަރުތައް
ސީ އެމްބިއުލާންސްގެ ބަދަލުގައި އައްޑުއަށް ފޮނުވާ ލޯންޗު ކުރިއަށް ވުރެ ހާލު ދެރަ:ރޮޒައިނާ
2 ގަޑިއިރު ކުރިން
މާފަރުން ކިނބުލެއް ފެންނާތީ ސަމާލުވާން އަންގައިފި
3 ގަޑިއިރު ކުރިން
މިނިވަންކަން ދެމެހެއްޓުމުގައި މަޖިލިސް ފަހެއް ނުޖެހޭނެ: މަސީހު
4 ގަޑިއިރު ކުރިން
 • އެސްޓީއޯގެ ފާމަސީއެއް ހއ. ހޯރަފުށީގައި ހުޅުވައިފި
 • ކާށިދޫއިން މަސްތުވާތަކެއްޗާއި އެކު ދެ ލޯބިވެރިން ހައްޔަރުކޮށްފި
 • ޝަރަފުއްދީން ސްކޫލުން ވަގަށްނަގާފައިވާ ތަކެތި ހޯދައި ތިން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި
 • ހަނދު ސާބިތުކުރުމަށް ބާއްވާ ޖަލްސާ މާދަމާ ރޭ
 • ރޭ އެކަނިވެސް 2300 މީހުންނަށް ޒަކާތު ފައިސާ ބަހައިފި
 • ފުރާޅަށް ގާއުކާ، ބައްތިތަކަށް ގެއްލުންދީ، ފުޅި ގޮއްވަމުން ދިޔަ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި
 • ފަލަސްތީނާއި އިޒްރާއީލް މައްސަލަ އަށް އަވަސް ހައްލެއް ގެންނަން ޖެހޭ: ރައީސް ޔާމީން
 • މުހިންމު ޚަބަރުތައް
  ދުނިޔެ
  އިޒްރޭލުގެ ހަމަލާއެއްގައި ޝަހީދުވި މާބަނޑު އަންހެނެއްގެ ބަނޑުގައި އޮތް ދަރިފުޅު
  ގާޒާގައި އިންސާނީ އެހީ އަށް ބޭނުންވެފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އިޒްރޭލާއި
  ވިޔަފާރި
  ކުޅިވަރު
  ކޮލަމް