ENGLISH EDITION
ޑރ.އަފްރާޝީމް އަވަހާރަކޮށްލިތާ ދެ އަހަރު، އިންސާފު ލިބިއްޖެބާ؟
3 ގަޑިއިރު ކުރިން
ހުޅުމާލޭގައި އެބޯލާ ކަރަންޓީން ފެސިލިޓީ ގާއިމު ކުރުން މައްސަލައެއްތަ؟
2 ގަޑިއިރު ކުރިން
ޕާސްޕޯޓް ހައްދައިދެނީ ގެއްލުމުގައި ކަމަށް ބުނެ ޕާސްޕޯޓް ހައްދާ އަގު ދެގުނަ ބޮޑުކޮށްފި
34 މިނެޓު ކުރިން
ޑަސްބިނަށް ލާން ދެކޮޅު ހެދުމުން މާރާމާރީ ހިނގާ ޒަހަމުކޮށްލައިފި
55 މިނެޓު ކުރިން
އިތުރު ޚަބަރުތައް
ހުއްދަ ނުނަގާ ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދެވޭ ގޮތަށް އަމަލުކުރަން ފަށައިފި
47 މިނެޓު ކުރިން
ވަކި ޖަމާއަތް ހަދައިގެން ހުކުރު ކުރާ މައްސަލާގައި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި
13 ގަޑިއިރު ކުރިން
ކުރީގެ ރައީސުންގެ އިނާޔަތްތައް އުނިކުރުމަށް ބިލެއް ހުށަހަޅަނީ
16 ގަޑިއިރު ކުރިން
 • ފަސްއަހަރުގެ ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި
 • ވިލިމާލޭ ގިރާ ސަރަހައްދުގައި ތޮއްޓެއްލުމަށް 7.3 މިލިއަން ރުފިޔާ އަށް އެމްޓީސީސީ އަށް
 • އެޗްއާރްސީއެމް މިނިވަންކަން ހިމާޔަތްކޮށްދިނުމަށް އޭޕީއެފް އިން ރައީސަށް ދަންނަވައިފި
 • މަދީނާއިން ހައްޖަށް ދިޔަ ދިވެހި ކިޔަވާ ކުދިންތަކެއް އަނބުރާ ފޮނުވާލައިފި
 • "ޕެސިފިކް ޑިފެންޑަ އެކްސްޕާޓް އެކްޗޭންޖް" ޕްރޮގްރާމް ނިންމާލައިފި
 • ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވި ކުރެހުމުގެ މުބާރާތުގެ އިނާމުދީފި
 • ފުލުހުންގެ ވެހިކަލުން މަސްތުވާތަކެތި ފެނިގެން ކުރި ދައުވާ ސާބިތެއްނުވި
 • މުހިންމު ޚަބަރުތައް
  ދުނިޔެ
  ޔޫކްރެއިންގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ މެންބަރަކު ޑްސބިނަށް ލާން އުޅުމުން އެކަމާ ދެކޮޅު ހެދުމުން
  ސީރަލިއޯންގައި ގަޑިއަކު ފަސް މީހުންނަށް އެބޯލާޖެހޭކަމަށް އިންޓަރ ނޭޝަނަލް ޗެރިޓީ
  ވިޔަފާރި
  ކުޅިވަރު
  ކޮލަމް