ENGLISH EDITION
މޮންޓިލިއޮންއާއި މުއާމަލާތުކޮށްފައިވަނީ ދައުލަތަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދަން: އަދީބު
54 މިނެޓު ކުރިން
ރިލްވާން ގެއްލުމާއި އަޅުގަނޑާ އެއްވެސް ގުޅުމެއް ނެތް: އަދީބު
2 ގަޑިއިރު ކުރިން
ނިޔާޒުގެ މަގާމު ނެތިކޮށްލާފައިވަނީ ގާނޫނު އަސާސީއާއި ހިލާފަށް: އެމްޑީޕީ
8 ގަޑިއިރު ކުރިން
ލޯބިވެރިޔާއާއި މައްސަލަ ޖެހުމުން ގެސްޓު ހައުސްއެއްގެ މަތިން ފުންމާލަން އުޅެފި
7 ގަޑިއިރު ކުރިން
އިތުރު ޚަބަރުތައް
ތިން ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް ޕީޕީއެމުން ބޮޑު ޖަލްސާއެއް ބާއްވަނީ
4 ގަޑިއިރު ކުރިން
ވޮލެޓެއް ވަގަށް ނެގި މީހަކު އަރުވާލުމަށް ހުކުމްކޮށްފި
15 ގަޑިއިރު ކުރިން
ފުލުހުންނަށް ހުރަސް އެޅި މީހަކު ޖޫރިމަނާކޮށްފި
16 ގަޑިއިރު ކުރިން
 • ކާރެއް ކޮންޓްރޯލުން ނެއްޓި ފިހާރައެއްގެ ތެރެއަށް ވަދެ ގެއްލުންތަކެއް ވެއްޖެ
 • އޮޑިޓަ ޖެނެރަލް ނިޔާޒަށާއި އޭނާގެ އާއިލާއަށް މަރުގެ އިންޒާރު ދޭން ފަށައިފި
 • ވަކީލުންގެ ތެރެއިން ޖޭއެސްސީއަށް ލަތީފާ އިންތިހާބު ވެއްޖެ
 • ޖިހާދަށް ދިއުމުގެ ކުރިން އިތުރަށް ދިރާސާ ކުރުމަށް އެދެން: ރައީސް ނަޝީދު
 • ނިޔާޒަކީ އޮޑިޓަ ޖެނެރަލް ކަމަށް ގާބިލު މީހެއް ނޫން: ޕީޕީއެމް
 • އޮޑިޓަ ޖެނެރަލްއަކު މިހާރު ނުހުންނަވާނެ: ވައްޑެ
 • "މާގައުގެ މުއާމަލާތުތަކެއް އަދީބުގެ އާއިލީ މަސްލަހަތު އޮންނަ ކުންފުންޏަކުން ކޮށްފައިވޭ"
 • މުހިންމު ޚަބަރުތައް
  ދުނިޔެ
  ސްވިޑެން އިން މިއަދު ރަސްމީކޮށް ގައުމެއްގެ ގޮތުގައި ފަލަސްތީނު ބަލައިގަންނާނެ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ
  ލައިބީރިއާގައި އެބޯލާ ފެތުރެމުންދާ މިންވަރު ދަށް ކަމަށް ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ،
  ވިޔަފާރި
  ކުޅިވަރު
  ކޮލަމް