ENGLISH EDITION
އިތުރު ޚަބަރުތައް
ވަޅި ހަރައި މީހަކު ޒަހަމުކޮށްލައިފި
3 ގަޑިއިރު ކުރިން
ޖަމާއަތް ހަދައިގެން ފޭރުނު ބަޔަކު ޖަލަށްލުމަށް ހުކުމްކޮށްފި
16 ގަޑިއިރު ކުރިން
މެންބަރުންނަށް ދިން ސެކިޔުރިޓީ ހުއްޓާލުމުން އެމްޑީޕީން އެކަން ކުށްވެރިކޮށްފި
18 ގަޑިއިރު ކުރިން
 • ބްރިޖުގެ ސާވޭ ޓީމު ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެ
 • ފެންފޯއް ރުއް ކެނޑީ ފުލުހުންގެ ބަޔަކު ކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަ ދޮގުކޮށްފި
 • ނާސިންގް ޓްރެއިނިން ހަަދަމުންދިޔަ ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި މައްސަލަ ބަލަން ފަށައިފި
 • ނަސްރުގެ ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޕެރޭޑު މިފަހަރު ހުޅުމާލޭގައި
 • އެހެން މީހުންގެ ޙައްޤުތަކަށް ރައްކާތެރިވުމަށް ރައީސް އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފި
 • ދެ ކުށްވެރިން ފިލުވައިގެން ގެންގުޅުނު މައްސަލާގައި ދެވަނަ މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި
 • މޫނު ނިވައިކޮށްގެންތިބި ބަޔަކު މަޖީދީ މަގުގައިހުރި ހުރިހާ ފެންފޯއް ރުކެއް ކަނޑައިފި
 • މުހިންމު ޚަބަރުތައް
  ދުނިޔެ
  އެބޯލާގެ ޖެހިފައިވާ މީހުންގެ އަދަދު 10000 އަށް
  އީރާނުގައި ގަސްތުގައި ފިރިހެނަކު މަރާލިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި އަންހެނަކު ދަންޖައްސާ
  ވިޔަފާރި
  ކުޅިވަރު
  ކޮލަމް