1377

CONFIRMED

DEATHS

RECOVERED
🌏13,323,530
INFECTED
🌏7,399,310
RECOVERED
🌏578,628
DEATH
🌏56%
RECOVERY RATE
Last Update: 2020-07-15 11:48:48

ނޮވެލް ކޮރޯނާ ފެތުރެނީ ކިހިނެއް؟

  • ނޮވެލް ކޮރޯނާވައިރަސް ބަލިޖެހިފައިވާ މީހަކު ކެއްސާ ކިނބިހި އެޅުމުގައި ކުޅާއެކު ވައިރަސް ހަށިގަނޑުން ނުކުމޭ
  • ބަލިމީހާ ކެއްސާއިރު 3 ފޫޓް ކައިރީގައި ހުރި މީހެއްގެ އަނގަޔަށް، ނޭފަތަށް ނުވަތަ ލޮލަށް ހިނގައްޖެނަމަ ބަލި ޖެހިދާނެ
  • ކެއްސާ ކިނބިހި އަޅާނަމަ އެހެން މީހުންގެ ސަލާމަތައްޓަކައި ފޭސް މާސްކް އެޅިދާނެ

ނޮވެލް ކޮރޯނާގެ ބައެއް އަލާމާތްތައް

  • ހުންއައުން
  • ކެއްސުން
  • ކަރުގައި ރިއްސުން
  • ނޭވާލާން އުނދަގޫވުން