Inthihaabi raees umra ge alhukan adhaa kurahvaifi
image
އިންތިހާބީ ރައީސް އުމްރާގެ އަޅުކަން އަދާކުރައްވައިފި
1 ކޮމެންޓް
 

އިންތިހާބީ ރައީސް އުމްރާގެ އަޅުކަން އަދާކުރައްވައިފި

އިންތިހާބީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހް، އުމްރާގެ އަޅުކަން އަދާކުރައްވައިފިއެވެ.
އުމްރާގެ އަޅުކަން އަދާކުރެއްވުމަށް އިންތިހާބީ ރައީސް ސައުދީ އަރަބިއްޔާއަށް ވަޑައިގެންނެވީ ބުދަ ދުވަހުއެވެ.

އިންތިހާބީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހް އުމްރާގެ އަޅުކަން އަދާކުރެއްވިކަން އިންތިހާބީ ރައީސްގެ ރަސްމީ ޓްވިޓް އެކައުންޓުންވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ.
އިންތިހާބީ ރައީސްގެ މި ދަތުރުފުޅުގައި އުމްރާގެ އަޅުކަން އަދާކުރެއްވުމުގެ އިތުރުން ސައުދީގެ އިސް ފަރާތްތަކާއިވެސްވަނީ ބައްދަލު ކުރައްވާފައެވެ.

އިންތިހާބީ ރައީސްގެ އަރިހުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމާއި އަދާލަތު ޕާޓީގެ ނައިބު ރައީސް އައްޝައިޚް އަލީ ޒާހިރުވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.
ހިޔާލު

މުހައްމާ

އިންތިހާބީ ރައީސް މާލެ ވަޑައިގަންނަވަން ވާއިރަށް، ނަޝީދު އެވެރިކަން ކިނލަބުކޮއް ރައްޔިތުން ބައިބައި ކޮށް ނިންމާ އެބަ. އިބޫއަށް ެެެެެެެެެެެެެެެެެ