Zoonamanzil gai roavi alifaangandu nivaalaifi
image
ޒޫނާ މަންޒިލްގައި ރޯވި އަލިފާންގަނޑު ނިއްވާލައިފި
0 ކޮމެންޓް
 

ޒޫނާ މަންޒިލްގައި ރޯވި އަލިފާންގަނޑު ނިއްވާލައިފި

މއ ޒޫނާ މަންޒިލްގައި މިރޭ ރޯވި އަލިފާންގަނޑު ސިފައިން ނިއްވާލައިފިއެވެ.
އެމްއެންޑީއެފުންބުނީ ޒޫނާ މަންޒިލްގައި ރޯވި އަލިފާންގަނޑު މިހާރު ނިންމާލާފައިވާ ކަމުގައެވެ. އަދި އެގޭގައި ރޯވެފައިވަނީ ކޮޓަރިއެއްގައިކަމަށްވެސް އެމްއެންޑީއެފުން ބުނެއެވެ.

އެމްއެންޑީއެފުންބުނީ ޒޫނާމަންޒިލްގައި ރޯވި އަލިފާން ނިއްވާލި ނަމަވެސް އަލިފާން ރޯވި ކޮޓަރި ބޭނުން ނުކުރެވޭވަރަށް އަނދާފައިވާ ކަމުގައެވެ.

ރޭވެސް މާލޭގެ ގެއެއްގައި ރޯވެ ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއްވަނީ ވެފައެވެ. އަދި ރޭ ރޯވި އަލިފާންގަނޑު ނިއްވާލެވިފައިވަނީ ގިނަ އިރުތަކެއް ފަހުންނެވެ.
ހިޔާލު