PPM Campaigngai Ulhunu Anhenakah Jinsee Goanaa Kuri Massalaeh fenmathi Vejje
image
ކެމްޕޭނަށް ބޭނުން ކުރަމުންދާ ޕްރީ ސުކޫލުގެ އިމާރާތް---
12 ކޮމެންޓް
 

ޕީޕީއެމްގެ ކެމްޕޭންގައި އުޅުނު މީހަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރި މައްސަލައެއް ފެންމަތިވެއްޖެ

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ކުރިއަށް އޮތް އިންތިހާބު ކާމިޔާބުކޮށް ދިނުމަށް ވެރިކަން ކުރާ ޕީޕީއެމުން ކުރަމުން ގެންދާ ކެމްޕޭންގައި ހުޅުމާލޭގައި ހަރަކާތްތެރިވީ އަންހެނަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރި މައްސަލައެއް ފެންމަތިވެއްޖެއެވެ.
ހުޅުމާލޭގައި ޕީޕީއެމްގެ ކެމްޕޭންގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ބައެއް ފަރާތްތަކުން ވީއެފްޕީއަށް ބުނި ގޮތުގައި އެ އަންހެން މީހާއަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކޮށްފައި ވަނީ މިދިޔަ ހަފުތާގެ ތެރޭގައި ޕީޕީއެމްގެ ކެމްޕޭން ހަރަކާތްތައް ހިންގަމުން ގެންދާ ޕްރީ ސުކޫލު އިމާރާތުގެ ތެރޭގައެވެ. ވީއެފްޕީއާއި ވާހަކަ ދެއްކި މީހުން ބުނި ގޮތުގައި އެ އަންހެން މީހާއަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކޮށްފައިވަނީ އެޗްޑީސީގެ އިސް މުވައްޒަފެކެވެ.

އެ މައްސަލައާއި ގުޅިގެން އެ މުވައްޒަފު ގޭގައި މަޑު ކުރަން އަންގާފައިވާ ކަމަށް އެޗްޑީސީގައި މަސައްކަތް ކުރާ ބައެއް މީހުން ބުނެއެވެ. ނަމަވެސް އެކަން ކަށަވަރު ކުރެވޭ ގޮތް ވަނީ ނުވެފައެވެ.

ވީއެފްޕީއަށް މައުލޫމާތު ދިން މީހުން ބުނި ގޮތުގައި އެ އަންހެން މީހާއަށް ޕްރީ ސުކޫލު ތެރޭގައި ޖިންސީ ގޯނާ ކުރުމުން އެ އަންހެން މީހާގެ ފިރިމީހާ އެތަނަށް ގޮސް އަޑުގަދަކޮށް ހިތްހަމަ ނުޖެހުން ފާޅުކޮށްފައިވެއެވެ. އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި އެ މައްސަލަ ފުލުހަށް ހުށަހަޅާފައެއް ނުވެއެވެ.

ކެމްޕޭން ބައެއް ހަރަކާތްތަކަށް އެޗްޑީސަީގެ ވަސީލަތްތަކާއި ބިދޭސީ މުވައްޒަފުން ބޭނުން ކުރަމުންދާ އިރު ހުޅުމާލޭގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ކެމްޕޭން ހަރަކާތްތަކުގައި އެޗްޑީސީގެ މުވައްޒަފުން އިސް ދައުރެއް އަދާ ކުރަމުންނެވެ.
ހިޔާލު

Musthofaa iburaahim

ޢިންޑިޔާގަވެސް ފުރީކޮއްފަ އޮތް ކަމެއް

ނާއިން

އަންހެނުންގެ ހިމާޔަތުގަ މަސައްކަތް ކުރެވޭނީ ދުނިޔެވީ ފާހިސް ކަންކަމުން ދުރުވެ ތިބެވޭ ބަޔަކަށް ދެއްތޯ

ހަގީގަތް

ތިގެން ޔަގީން އެވެސް ކަމެއްނެތް.. ގޯނާ ކުރިކަންވެސް ޔަގީނެއްނޫން.. ހީވަނީ ކެންޕޭނު ބަޔެއްހެން

މާޝް

ދެން މީވަރު ބަޔަކައް ކީހީނެތް އަންހެނުންގެ ހީމާޔަތުގަ މަސައްކަތް ކޮއްދެވޭނީ

ޢާމާ

ޢެއީ އެއްވެސް ހަޤީޤަތެއްނެތް އިލްޡާމެއް. ވަރަށް މޮޅަށް ރޭވިގެން ބަޔަކު އެތަނުގެ ބޮޑުކަން ބޭނުންވެގެން އެމީހަކު އެތަނުން ދުއްވާލަންވެގެން ހިނގި ޖަރީމާއެއް އެ ކަމަކީ.

ޞައްދާމު

ހިލޭ އަންހެނެއްގެ އަތްމޮޑެ، އަތަށްދަމާ، ކޮޓރިއަށް ގެންދިއުން ވެސް ހަލާލު ކޮށްފި. ތިޔަ ކަން ހަލާލުވެދާނެ ސޮއި ކޮށްލަނިކޮށް!

އެނގޭ

ނޫހުގަ ތިވާހަކަ ޖެހީމަ ހައިރާނެއް ނުވޭ. ގިނަ އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުން ކެމްޕޭންއޮފީހަށް ދަނީވެސް އެކަމަށް. ކެމްޕޭން ޖަގަހަތަކަކީ ޖިންސީހާލިތަކެއް. ނުހިނގާކަމެއް ނޯންނާނެ.

ާއަޒީލް

ރާވައިގެން ހިންގި ޑްރާމާއެއް، މީގެ ކުރިންވެސް ރާވައިގެން ތިގޮތަށް އެޗް.ޑީ.ސީގެ އެޗް.އޭރު ހެޑެއްވެސް ވުއްވާލި. ހަމައެއްބައެއް އެއްޑުރާމާއެއް. އެކަމަކު މިފަހަރު ތިސޮރު ކަނޑާލާކަށް ނުކެރޭނެ. ބިތުފަންގި ނެގިދާނެތީ. މީބަރަށް ވާހަކަ.

ގޮބޮޅި

ދެން ޝަހީމް ބުނެފާނެ ޕޕޕ ގެ އެކްޓިވްސްޓުން ކުރާ އެފަދަކަންކަން ހަލާލުވާނޭ

ޢެރަށުމީހާ

ހެޔޮވެރިކަމެއް

ޝޭޙް ޝަހީމް

މިގައުމުގެ ދީނާ ގައުމިއްޔަތުގެ ހައްގުގައި މަސައްކަތްކުރާ ޕާޓީގެ އިންތިޙާބީ ރަނިންމޭޓާ ތިޔަސުވާލު ކުރައްވާ...

ދެރަވެއްޖެ

އަންހެންވެރިން ތި ތަނަށް ނުފޮނުވާ