Family Courtun 4 Laptop Vagah Nagaifi
image
ފެމިލީ ކޯޓު
1 ކޮމެންޓް
 

ފެމިލީ ކޯޓުން ހަތަރު ލެޕްޓޮޕް ވަގަށް ނަގައިފި

ހެންވޭރު ސެނެހިޔާ ހޮސްޕިޓަލް ކައިރީގައި ހުންނަ ފެމިލީ ކޯޓުގެ ވަރި ކައިވެނި ސެކްޝަން ފަޅާލައި ވަގަށް ނަގާފައިވަނީ ހަތަރު ލެޕްޓޮޕް ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފިއެވެ.
އެ ކޯޓުން ވައްކަން ކޮށްފައިވަނީ މިމަހުގެ ދެވަނަ ދުވަހުގެ އިރާކޮޅުއެވެ. ފުލުހުން ބުނި ގޮތުގައި ފެމިލީ ކޯޓު ފަޅާލާފައިވާ ކަމުގެ ރިޕޯޓު ލިބުނީ އެރޭ 9:16 ހާއިރުއެވެ.

އެ މައްސަލައާއި ގުޅިގެން މީހަކު ހައްޔަރު ނުކުރާ ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބެއެވެ.

ނުއަގުުގައި ލެޕްޓޮޕެއް ވިއްކަން އުޅޭކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ނަމަ އެމައުލޫމާތު ހިއްސާ ކުރުމަށް ފުލުހުން ވަނީ އެދިފައެވެ.
ހިޔާލު

ފެމެލީ

ފެމެލީ ކޯޓުގައި ސެކިއުރީޓީ ކެމެރާއެއް ނެތްތާ ޖެހިގެން ހުރި ޤައުމީ ދިފާއީ ބާރުގެ ހަސްފަތާލުގައިވެސް ސެކިއުރިޓީ ކެމެރާއެއް ހަމަ ނެތީދޯ