I phone 8 adi 8 plus Dhiraagun vikkan fashaifi
image
މިއަދު އައިފޯން ދިރާގުން ދޫކުރަނީ
2 ކޮމެންޓް
 

އައިފޯން 8 އަދި 8 ޕްލަސް ދިރާގުން ވިއްކަން ފަށައިފި

އެޕަލް އައިފޯން 8 ކާއި 8 ޕްލަސް ލޯންޗުކޮށް ދިރާގުން މިއަދު ވިއްކަން ފަށައިފިއެވެ. muni
ދިރާގުންވަނީ މިއަދު މެންދުރު ފަހު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ޕްރީ އޯޑަރުކުރި ފަރާތްތަކަށް ފޯނު ވިއްކާފައެވެ. އަދި މާލެއެކޭ އެއްގޮތަށް ރީޖަން ތަކުގެ ސެންޓަރުތަކުން ތަކުންވެސް ޕްރީއޯޑްރ ކުރި ފަރާތްތަކަށް ދިރާގުން މިއަދުވަނީ ފޯނު ދޫކުރަން ފަށާފައެވެ.

އެޕަލް އައިފޯން 8 އައި 8 ޕްލަސްގެ ސިލްވަރ އާއ ސްޕޭސް ގްރޭ އަދި ގޯލްޑް ފޯން ލިބެން ހުންނައިރު ދިރާގުން 64 ޖީބީގެ އައިފޯން 8 ވިއްކަނީ 14،899 ރުފިޔާއަށެވެ. އަދި 256 ޖީބީގެ ގެ 8 ވިއްކަނީ 18،199 ރުފިޔާއަށެވެ.

ނަމަވެސް އައިފޯން 8 ޕްލަސްގެ 64 ޖީބީ ފޯނެއް 16،999 ރުފިޔާއަށެވެ. 256 ޖީބީގެ 8 ޕްލަސް އެއް ވިއްކަނީ 19،999 ރުފިޔާއަށެވެ.

ހިޔާލު

އަނިލް

ގެދޮރު ގަންނަންވެސް މިހެން 900 ނުވަތަ 3,000 ރ ލިބޭ ނަމަ ދޯ؟

ހަަސަން

ރަނުގެ ފުރުސަތެއް ތީ ދިރާގަށް ލިބުނު ކުރިންވެސް މީހާރު ވެސް ލިބޭ ފުރުސަތުގެ ބޭނުން ހިފާ