GST aai Joorimanaa Dhehkumah Hukumkohfi
image
0 ކޮމެންޓް
 

ޖީއެސްޓީއާއި ޖޫރިމަނާ ދެއްކުމަށް ހުކުމްކޮށްފި

ގުޑްސް އެންޑް ސާވިސަސް ޓެކްސް (ޖީއެސްޓީ) ނުދައްކާ ފަރާތެއްގެ މައްޗަށް އެ ފައިސާ އާއި އެއާގުޅޭ ޖޫރިމަނާ ދެއްކުމަށް ސިވިލް ކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފިއެވެ.
ލ. ގަން، ތުނޑި، ނޫއަލި އާދަމް ސަލާހުގެ މައްޗަށް ސިވިލް ކޯޓުން އެ ހުކުމްކުރީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުއެވެ.

އޭނާގެ މައްޗަށް ހުކުމް ކޮށްފައިވަނީ ޖީ.އެސް.ޓީ އާއި އެއާގުޅޭ ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި ޖުމްލަ 282،499 ރުފިޔާ ތިން މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ) އަށް ދައްކާ ހަލާސްކުރުމަށެވެ.
ހިޔާލު