Niyafatheegai Eki Design thah Kurahaairu Ehkula Aneh Kula aa Gulhuvaane Goiythah
image
ނިޔަފަތީގައި އެކި ޑިޒައިންތައް ކުރަހާއިރު އެއްކުލަ އަނެއް ކުލައާ ގުޅުވާނެ ގޮތްތައް
0 ކޮމެންޓް
 

ނިޔަފަތީގައި އެކި ޑިޒައިންތައް ކުރަހާއިރު އެއްކުލަ އަނެއް ކުލައާ ގުޅުވާނެ ގޮތްތައް

މެނިކިއާ ކުރުމަކީ އަންހެން ކުދިން ވަރަށް ފޯރިއާއެކު ކުރާ ކަމެކެވެ. Dhiraagu
ނިޔަފަތިތައް ޕޮލިޝްކޮށްލާ ރީތި ކުލަތަކުން ތަފާތު ޑިޒައިން ހެދުމަކީ ވަރަށް އާންމު ކަމަކަށް މިހާރުވަނީ ވެފައެވެ.

ކިތަންމެ މޮޅަށް ޑިޒައިން ހެދިޔަސް "ކަލާ ކޮމްބޯސް" ކުރަން ނޭނގޭނަމަ މުޅި ޑިޒައިން ހަޑިވާނެއެވެ. ބައެއް ފަހަރު ނިޔަފަތީގައި ހޭކުމަށް ބޭނުން ކުރާކުލަތައް އެއް ކުލަ އަނެއް ކުލައާ ގުޅުވުމަކީ ބައެއް މީހުންނަށް އުނދަގޫ ކަމަކަށް އެބަވެއެވެ. އެފަދަ ފަރާތްތަކުން މިޑިޒައިންތަކުގައި އެއްކުލަ އަނެއް ކުލަ ގުޅުވާލާފައި ހުރިގޮތް ބަލާލާއި އެކަންކަން ރަނގަޅުކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރެވިދާނެއެވެ.

ލެމަން އަދި ބްލެކް

ގްރޭގެ ހުރިހާ ޝޭޑެއް

ގްރޭގެ ޝޭޑްތައް، ބަލެކް އަދި ވައިޓް

މިލްކީ ވައިޓް އަދި ކަސްޓާޑް ޓޯންސް

ރީންދޫ، ރަތް އަދި އޮރެންޖް

ކްލާސީ ބްލެކް އަދި ވައިޓް

މިލްކީ ވައިޓް، ލެމަން އަދި ރޭސްބެރީ

ޓާކުއިސް، ސިލްވާ އަދި ވައިޓް

ކޮރަލް އަދި ވައިޓް


ހިޔާލު