Bangladesh Athun Balive Raajje Kataifi
image
ދިވެހި ވޮލީ ބޯލް ޓީމު ފޮޓޯ:-- ވީއޭއެމް
3 ކޮމެންޓް
 

ބަންގްލަދޭޝް އަތުން ބަލިވެ ރާއްޖެ ކަަޓައިފި

ސެންޓްރަލް ޒޯން ސީނިއާ މެންސް ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގައި ރާއްޖެއާއި ބަންގްލަދޭޝް ބައްދަލު ކުރި މެޗުން ބަލިވެ ދިވެހި ޓީމު މުބާރާތުން ކަޓައިފިއެވެ.
ބަންގްލަދޭޝް އަތުން ދިވެހި ޓީމު ބަލިވީ ދީސާ ތިން ސެޓުންނެވެ. މުބާރާތުގައި ރާއްޖެ ނޭޕާލާ ބައްދަލު ކުރި މެޗުން ވެސް ބަލިވީ ސީދާ ތިން ސެޓުންނެވެ.

ބަންގްލަދޭޝް ޓީމުން މެޗުގެ ސެޓުތައް ގެންދިޔައީ 25-15، 25-15 އަދި 25-22 އިންނެވެ.

ނޭޕާލް މެޗަށްފަހު ނޫސްވެރިންނާ ވާހަކަ ދައްކަމުން ރާއްޖޭގެ ކޯޗު މުހައްމަދު ސާޖިދު (ކާއްޓޭ) ބުނީ ޓީމަށް ދިމާވި އެންމެ ބޮޑު މައްސަލައަކީ ކުޅުންތެރިން ޕްރެޝަރުގައި ތިބުން ކަމަށެވެ.
ހިޔާލު

ޣައްބެ

ލަދުން ބޯހަލާކު، އަދި 3 މަސްދުވަސް ބެންކޮކްގަ މަޑުކުރަން ފެނޭ.

ހަބޭސް

މައްސަލަ އަކީ ރަގަޅު ކުޅުން ތެރިން ތިއްބާ ކަޑަ ކުޅުން ތެރިން ޓީމަށް ނެގުން

މޫސަ

އަދިވެސް ފުޓުސެލް އަޅާ