Fenai Narudhama ai, Currentakee Vaudheh Noon, Asaasee Hidhumatheh: Ibu
image
އިބޫއަށް މޮޅަދޫއިން މަރުހަބާ ދަންނަވަނީ---
2 ކޮމެންޓް
 

ފެނާ ނަރުދަމާއާއި ކަރަންޓަކީ ވައުދެއް ނޫން، އަސާސީ ހިދުމަތެއް: އިބޫ

އިދިކޮޅު ސަރުކާރެއްގައި ރަށްރަށަށް ފެނާއި ނަރުދަމާ އަދި ކަރަންޓުގެ ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭނީ ރިޔާސީ ވައުދެއްގެ ގޮތުގައި ނޫން ކަމަށާއި އަސާސީ ހިދުމަތަކަށް ވާތީ ކަމަށް އިދިކޮޅު ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު(އިބޫ) ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.
ހއ.އަށް ކުރައްވާ ދަތުރުގައި މޮޅަދޫގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އިބޫ ވިދާޅުވީ ސާފު ބޯފެނާއި، ނަރުދަމާ އަދި ކަރަންޓު ފޯރުކޮށް ދިނުމަކީ ރިޔާސީ ވައުދެއް ނޫން ކަމަށާއި އިދިކޮޅު ސަރުކާރުގައި އެ ހިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދޭނީ އަސާސީ ހިދުމަތެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށެވެ.

އިބޫ ވިދާޅުވީ މީހުން ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ރަށެއްގައި އެ ހިދުމަތް ދޭން ކަނޑައެޅިފައިވާ ކަމަށާއި އެ ހިދުމަތްތައް މޮޅަދޫއަށް ވެސް ލިބޭނެ ކަމަށެވެ.

އިބޫ ވަނީ ކިތަންމެ ކުޑަ ރަށެއްގައި ނަމަވެސް ސިއްހީ މަރުކަޒުތަކުގައި ލެބޯޓްރީ ގާއިމުކޮށް ކުދި ޓެސްޓުތައް އެރަށްރަށުގައި ހެދޭނެ ގޮތް ހައްދަވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އެގޮތުން އެފަދަ ލެބޯޓްރީއެއް މޮޅަދޫގައި ވެސް ގައިު ކުރައްވާނެ ކަމަށް އިބޫ ވިދާޅުވިއެވެ.

އޭގެއިތުރުން ގެސްޓުހައުސް އަޅަން މޮޅަދޫއިން ބިން ދޫކުރާނެ ކަމަށާއި އެ މަސައްކަތްތަކަށް ބޭނުންވާ ލޯނު އިދިކޮޅު ސަރުކާރުގައި ގާއިމު ކުރާ އެސްއެމްއީ ބޭންކުން ލިބޭނެ މަގު ފަހިވާނެ ކަމަށެވެ.

އިބޫ ވިދާޅުވީ ރަށްރަށަށް ބޭނުންވާ ކަންކަން ނިންމާނީ ރައްޔިތުން ކަމަށާއި އެކަމުގައި މެދުވެރިވާނީ ކައުންސިލުތައް ކަމަށެވެ. ސަރުކާރުގެ ދައުރަކަށްވާނީ އެކަންކަމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހަމަޖައްސާ ދިނުން ކަމަށް ވެސް އިބޫ ވިދާޅުވިއެވެ.
ހިޔާލު

ޖާދޫ

ވަރަށް އުފާވެއްޖެ. މިހާރު ހިނގަމުން މިދާ ސަރުކާރުން އެހުރި އަސާސީ ކަންތައްތައްވެސް ކޮށްދީފަވެސް ކަލަ ގޮވަނީ. މަގޭ ހިތަށް އަރާ ކަލަ ގޮވާއިރު އެހުރި ރައީސް ރައްޔިތުން ހޮވީ ޝޯކޭހެއްގައި ބަހައްޓަށް ހޭ

ކޮސް

ކަލޭމެން ދެން އެކަންތައް ނުކޮއް އޮތީ ކީއްވެތަ؟ އަޖައިބެއް ނުވާނެތަ!