Vakeelu shameem DJA ah haaziru kuranee
image
ކުރީގެ ޑެޕިއުޓީ ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް ހުސައިން ޝަމީމް
0 ކޮމެންޓް
 

ވަކީލު ޝަމީމް ޑީޖޭއޭއަށް ހާޒިރުކުރަނީ

ކުރީގެ ޑެޕިއުޓީ ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް ހުސައިން ޝަމީމް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން، ޑީޖޭއޭ އަށް ހާޒިރުވުމަށް އަންގައިފިއެވެ.
އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި ޝަމީން ޑީޖޭއޭއަށް ހާޒިރު ކުރަނީ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބަލަމުންދާ މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެންނެވެ. ޝަމީމް ޑީޖޭއޭއަށް ހާޒިރުވުމަށް އަންގާފައިވަނީ މާދަމާ ހެނދުނު 11:00 އަށެވެ.

ނަމަވެސް ޝަމީމް ޑީޖޭއޭއަށް ހާޒިރުކުރަނީ ސީދާ ކޮން މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެންކަން ސާފެއް ނުވެއެވެ. އަދި މިހަބަރާއި ގުޅޭ އިތުރު ތަފްސީލެއް އަދި ނުލިބެއެވެ.

ޝަމީމަކީ ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫނު އަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ ގާނޫނީ ވަކީލުންގެ ޓީމްގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ ބޭފުޅެކެވެ.
ހިޔާލު