Dheenaai maslahathaai minivankamahvure muhimmu kameh nei: Raees
image
ދީނާއި މަސްލަހަތާއި މިނިވަންކަމަށްވުރެ މުހިއްމުކަމެއް ނެތް: ރައީސް
1 ކޮމެންޓް
 

ދީނާއި މަސްލަހަތާއި މިނިވަންކަމަށްވުރެ މުހިއްމުކަމެއް ނެތް: ރައީސް

އިސްލާމް ދީނާއި ރައްޔިތުންގެ މަސްލަހަތާއި ސަލާމަތާއި ޤައުމުގެ މިނިވަންކަން ދިފާއުކުރުމަށް ވުރެ މުހިއްމުކަމެއް ނެތްކަމަށާއި މި ކަންކަން ދެމެހެއްޓުމަށް ރައްޔިތުންނަށްވެސް ކުރެވެންހުރި ހުރިހާކަމެއް ކުރުމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ގޮވާލައްވައިފިއެވެ.
ރައީސް ޔާމީން މިހެން ވިދާޅުވީ އައްޑޫ ސިޓީ ފޭދޫއާއި މަރަދޫ އަދި މަރަދޫފޭދޫގައި ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ފެނުގެ ޚިދުމަތް ފަށްޓަވައިދެއްވައި، ފޭދޫގެ ބިން ހިއްކުމުގެ ނިމުން ފާހަގަކުރެއްވުމަށް މިއަދު ބޭއްވެވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ.

ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭ ކުރިއެރުމަކީ ހުރިހާ ރައްޔިތުން ގުޅިގެން ކުރާ މަސައްކަތުން ހާސިލްކުރެވޭ ކުރިއެރުން ކަމަށާއި ޤައުމަށް ނިކަމެތިކަމެއް ލިބުމުން އެއީ ހަމައެކަނި ސަރުކާރަށް ލިބޭ ނިކަމެތިކަމެއްކަމުގައި ނުދެކުމަށާއި، އެނިކަމެތިކަމަކީ ދިވެހި އެންމެހާ ރައްޔިތުން ތަހަންމަލު ކުރަންޖެހޭނެކަމެއް ކަމަށްވެސް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ރައީސްވަނީ ކުރިއަށް އޮތް އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރެވިއްޖެ ނަމަ ކަރަންޓުގެ އަގު ހެޔޮކުރުމަށް އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތަ ބޭނުންކުރާ މިންވަރު 50 އިންސައްތައަށް އިތުރުކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރައްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.
ހިޔާލު

ސައްޕޭ

ސަރުކާރުން ހިންގާ މުންކަރާތްތަކާއި، ޖަރީމާގެ ސަބަބުން ސަރުކާރަށް ކުރިމަތިވާ މުސީބާތަކުގެ ބުރައުފުލާކަށް ރައްޔިތުންނަށް ނުޖެހޭނެ، އޭގެކުރިން ހުރިހާ ރައްޔިތުންވެގެން އެކަންކުރިމީހުން ސަރުކާރުން ބޭރުކުރާނަން، އޯކޭ ދޯ!