Raees maumoon ge faraaiypulhun Dunya india gai
image
ދުންޔާ ދާދިފަހުން ލަންކާއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން
0 ކޮމެންޓް
 

ރައީސް މައުމޫނުގެ ފަރާތްޕުޅުން ދުންޔާ އިންޑިއާގައި

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫނު އަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ ފަރާތްޕުޅުން ހާއްސަ މަންދޫބެއްގެ ގޮތުގައި ދަރިކަނބަލުން އަދި ކުރީގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ދުންޔާ މައުމޫނު އިންޑިއާއަށް ވަޑައިގަންނަވައިފިއެވެ.
ދުންޔާގެ މިދަތުރުފުޅާއި ގުޅޭ ތަފްސީލެއް އަދި ނުލިބެއެވެ.
ނަމަވެސް ނުރަސްމީ މި ދަތުރުފުޅުގައި އިންޑިއާގެ އިސް ފަރާތްތަކާއި ދުންޔާ ބައްދަލު ކުރައްވާނެކަމަށް ބެލެވެއެވެ.

ދުންޔާ އިންޑިއާއަށް ވަޑައިގެންނެވި އިރު ރައީސް މައުމޫނުގެ ފަރަތްޕުޅުން ދުންޔާވަނީ އަވަށްޓެރި ސްރީލަންކާއަށް ވަޑައިގަންނަވާ އެގައުމުގެ އިސް ފަރާތްތަކާއިވެސް ބައްދަލު ކުރައްވާފައެވެ.
ހިޔާލު