Hina Khan Raajjey gai Chutty Heydha Kuramun Ebadhey
image
ހީނާ ރާއްޖޭގައި ނަގާފައިވާ ބައެއް ފޮޓޯތައް.--ފޮޓޯ:ހީނާގެ އިންސްޓާގުރާމް
3 ކޮމެންޓް
 

ހީނާ ހާން ރާއްޖޭގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަމުން އެބަދޭ

ސްޓާ ޕްލަސް އިން ދެއްކި މަޝްހޫރު ޑްރާމާ ޔޭ ރިޝްތާ ކިޔާ ކެހްލާތާހޭގައި މަސައްކަތްކޮށް ގިނަ ބައެއްގެ މަގުބޫލުކަން ހޯދާފައިވާ ހީނާ ހާން ރާއްޖޭގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަމުން އެބަދެއެވެ.
ރާއްޖޭގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކޮށްލުމަށް ހީނާ އޭނާގެ ލޯބިވެރިޔާ ރޮކީ ޖެއިސްވާލް އާއެކު ރާއްޖެ އައިސްފައިވާއިރު އެމީހުން ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަމުން އަންނަނީ ކޮން ރިސޯޓެއްގައި ކަމެއް ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

ހީނާގެ އޮފިޝަލް އިންސްޓަގްރާމު މެދުވެރިކޮށް ރާއްޖޭގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަމުން އަންނަ ގޮތް ސަޕޯޓަރުންނަށް އަންނަނީ ހިއްސާކުރަމުންނެވެ.

ހީނާ މިހާރު އަންނަނީ ކަސޯޓީ ޒިންދަގީ ކޭގެ ދެވަނަ ބައިގައި ކޮމޮލިކާގެ ރޯލު ކުޅެން ކުޅެމުންނެވެ. މިމަހު ހަތް ވަނަ ދުވަހު އެޝޯ ދައްކަން ފެށިއިރު ގިނަ ބަޔަކަށް ވަނީ ހީނާ އެރޯލުން ވަރަށް ކަމުގޮސްފައެވެ.
ހީނާ ހާން
ހިޔާލު

ޫިިއެސްފިޔަ

ކަލާސް އިން ދައްކަމުންދާ ބިގް ބޮސް އިން ގިނަމީހުން ހީނާ ދައްނަނީ ސާބަސް

ައަޒީމާ

އެއޮތީ ޓެގް ކޮށްފަ. ޖުމެއިރާ ވިއްޓަވެލި އޭ....އެވަރުންވެސް ކޮންތަނެއްކަން ނޭގެނީ ތަ؟

ޢަލީ

ކޮން ރިސޯޓެއްގަ ކަން އެއޮތީ އެގޭކައްނުންތަ