India Marukazee Bank ge Governor Isthiufaa Dhevvaifi
image
އިންޑިއާ މަރުކަޒީ ބޭންކުގެ ގަވަރުނަރު އުރުޖިތު ޕަޓެލް.-- ފޮޓޯ: ރޮއިޓާސް
0 ކޮމެންޓް
 

އިންޑިއާ މަރުކަޒީ ބޭންކުގެ ގަވަރުނަރު އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

އިންޑިއާ މަރުކަޒީ ބޭންކުގެ ގަވަރުނަރު އުރުޖިތު ޕަޓެލް، ކުއްލި ގޮތަކަށް މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި އެވެ.
"އަމިއްލަ ކަންތައްތަކެއްގެ ސަބަބުން" ކަމަށް ވިދާޅުވެ ގަވަރުނަރު ކުއްލި ގޮތަކަށް އިސްތިއުފާ ދެއްވި އިރު، މަރުކަޒީ ބޭންކާއި އިންޑިއާ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދްރާ މޯދީ އާ ދެމެދު ހިޔާލުތަފާތުވުންތަކެއް އުފެދިފައިވާ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެ އެވެ.

މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނާގޮތުގައި އިންޑިއާ މަރުކަޒީ ބޭންކުގެ ގަވަރުނަރު އޭނާގެ ޓާމް ފުރިހަމަ ނުކޮށް، މެދުތެރެއިން އިސްތިއުފާ ދެއްވުމަކީ ވަރަށް މަދުން ނޫނީ މީގެ ކުރިން ވެފައިވާ ކަމެއް ނޫނެވެ. އިންޑިއާގައި މަރުކަޒީ ބޭންކުގެ ގަވަރުނަރަށް ތިން އަހަރުގެ ޓާމެއް ލިބޭނެ އެވެ.

ގަވަރުނަރު އުރުޖިތު އިސްތިއުފާ ދެއްވުމުން، އިންޑިއާގެ އިގްތިސާދާ މެދު އިތުބާރު ކުޑަވެެގެން ދާނެ ކަމަށް ތަޖުރިބާކާރުން ވިދާޅުވެ އެވެ. އަދި އެ ގައުމުގެ ރުޕީގެ އަގު ދަށްވާނެ ކަމަށް ތަޖުރިބާކާރުން ލަފާކުރެ އެވެ.

އިންޑިއާގެ އާންމު އިންތިހާބު ދެން އޮންނާނީ އަންނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަ މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގަ އެވެ.
ހިޔާލު