male ge bodu bayakun karantu kendijje
image
މާލޭ ޕަވަހައުސް ސްޓެލްކޯގެ ވެރިން ބައްލަވާލައްވަނީ: ފައިލް ފޮޓޯ
0 ކޮމެންޓް
 

މާލޭގެ ބޮޑު ބަޔަކުން ކަރަންޓް ކެނޑިއްޖެ

މާލޭގެ ބޮޑު ބަޔަކުން މިރޭ ކަނރަންޓް ކެނޑިއްޖެއެވެ.
އެގޮތުން މަލޭގެ ހެންވޭރުގެ ބޮޑު ސަރަހައްދަކާއި ގަލޮޅާއި މައްޗަންގޮޅި އަދި މާފަންނުގެ ބައެއް ސަރަހައްދު ތަކުންވެސް މިރޭވަނީ ކަރަންޓް ކެނޑިފައެވެ.

މިރޭ ކަރަންޓް ކެނޑުނު ބައެއް ސަރަހައްދުތަކަށް މިހާރު އަލުން ކަރަންޓް ދީފައިވާއިރު މައްސަލަ ހައްލު ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން ގެންދާކަމަށް ސްޓެލްކޯއިން ބުނެއެވެ.
މީގެ ގަޑިއެއްހާއިރު ކުރިން ކަރަންޓް ކެނޑުނު ނަމަވެސް ކަރަންޓް ކެނޑެން ދިމާވި ސަބަބެއް ސްޓެލްކޯއިން އަދި ނުބުނެއެވެ.
ހިޔާލު