FENAKA Boardah Thin Beyfulhaku Ayyan Kurravvaifi
image
2 ކޮމެންޓް
 

ފެނަކަ ބޯޑަށް ތިން ބޭފުޅަކު އަންޔަން ކުރައްވައިފި

ރަށްރަށުގައި ކަރަންޓާއި ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ހިދުމަތް ދެމުންދާ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ ބޯޑަށް މިއަދު ތިން ބޭފުޅަކު އަންޔަން ކުރައްވައިފިއެވެ.
ފެނަކަ ބޯޑަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް އަންޔަން ކުރައްވާފައި ވަނީ މ.ބަނަފްސާ އިބްރާހިމް ވަހީދުއާއި، ތ.ކިނބިދޫ ކައްމަތީގެ މުހައްމަދު ނާޝިދު އާއި ޏ.ފުވައްމުލަށް މުރާކި މުހައްމަދު އާތިފް އެވެ.

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވަނީ ފެނަކަ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރަކަށް ގދ. ވާދޫ، މައިފޫނާ، އަހްމަދު ސައީދު ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 16 ވަނަ ދުވަހު އަންޔަން ކުރައްވާފައެވެ. އެހެން ކަމުން މި ތިން ބޭފުޅުންނާއެކު ފެނަކަ ކުންފުނީގެ ބޯޑުގައި ހަތަރު ބޭފުޅަކު ތިއްބަވާނެއެވެ.
ކަރަންޓް ފެން
ހިޔާލު

ފީމޯ

ފެނަކަ މުއައްޒަފުންގެ މުސާރަ ބޮޑުކޮށްދީ. ާ އެބޭފުޅުން އެކުރަށް ވަނީ ރައްޔަތުންނަށް ެ އެންމެ ބޭނުންތެރި މަސައްކަތް. ކަރަންޓާ ނުލާ ނޫޅެވޭނެ. މިކަމާ ޒިންމާވާނެ ބަޔަކު ތިބެން ވާނެ.

ނީމޯ

ފެނަކަ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ބޮޑުކޮށްދިނުމާމެދު އެބަޖެހޭ ފެނަކައިން ވިސްނާ އަވަސް ފިޔަވަޅެއް އަޅަން.