Kaalhubeys kevigen 4 aharuge kujjehge haalu serious vejje
image
ނ ކެނދިކުޅުދޫ
0 ކޮމެންޓް
 

ކާޅު ބޭސް ކެވިގެން ހަތަރު އަހަރުގެ ކުއްޖެއްގެ ހާލު ސީރިއަސް ވެއްޖެ

ނ ކެނދިކުޅުދޫގައި ކާޅުމަރަން ބޭނުންކުރާ ބޭސް ތަކެއް ކެވުނު ހަތަރު އަހަރުގެ ކުއްޖެއްގެ ހާލު ސީރިއަސް ވެއްޖެއެވެ.
ބޭސް ކެވުނު ކުއްޖާއަށް އިތުރު ފަރުވާ ދިނުމަށް މަނަދޫ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންގޮސް މިހާރު ގެންދަނީ ފަރުވާ ދެމުންނެވެ. ނަމަވެސް ކުއްޖާގެ މިހާރުގެ ކޮންޑިޝަން ސާފެއް ނުވެއެވެ.

ކެނދިކުޅުދޫގައި ކުޑަ ކުއްޖަކަށް ކާޅު ބޭސްކެވުނު މައްސަލަ ފުލުހުން އަންނަނީ ބަލަމުންނެވެ.

ނަމަވެސް މި ހާދިސާއާއި ގުޅޭ އިތުރު ތަފްސީލެއް އަދި ނުލިބެއެވެ.
ނ އަތޮޅު
ހިޔާލު