Hollywood Gai Masaikaiy Kuran Libumun Ves Ranveer Noonekey Buni Sababu Miothy
image
ރަންވީރު ސިންގް--
1 ކޮމެންޓް
 

ހޮލީވުޑުގައި މަސައްކަތްކުރަން ރަންވީރު ނޫނެކޭ ބުނި ސަބަބު މިއޮތީ

ބޮލީވުޑުގެ މަޝްހޫރު ބަތަލު ރަންވީރު ސިންގް ވެސް ހޮލީވުޑުގައި މަސައްކަތްކުރަން ޝައުގު އުފެދި ބައެއް ހޮލީވުޑު ފިލްމުތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރަން އޮޑިޝަން ދީފައިވާކަން އޭނާ ހާމަކޮށްފި އެވެ.
އުމުރުން 33 އަހަރުގެ ރަންވީރު ދާދިފަހުން ބައިވެރިވި ޗެޓް ޝޯއެއްގައި އެކަން ހާމަކޮށްފައިވާއިރު އޭނާ ބުނީ، ބައެއް ފިލްމުތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރަން ފުރުސަތު ލިބުނު ނަމަވެސް އޭނާގެ ބޮލީވުޑުގެ މަސައްކަތްތަކަށް ބުރޫ އަރާތީ އެ ފިލްމުތަކަށް ނޫނެކޭ ބުނަން މަޖުބޫރުވީ ކަމަށެވެ. އެކަމަކު ފުރުސަތު ލިބުނީ ކޮން ހޮލީވުޑު ފިލްމެއްގައި މަސައްކަތް ކުރަންކަން އޭނާ ހާމައެއް ނުކުރެއެވެ.

ބޮލީވުޑުން ބޮޑު ކާމިޔާބެއް ހޯދަމުން އަންނަ ރަންވީރުގެ އަންހެނުން ދީޕިކާ ޕަޑުކޯނު އަދި މަޝްހޫރު ތަރި ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްރާ ވެސް ވަނީ ހޮލީވުޑުގައި މަސައްކަތް ކޮށްފައެވެ. އަދި ޓައިގާ ޝްރަފަށް ވެސް ހޮލީވުޑުގެ ފިލްމެއްގައި މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިފައިވާކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ.

ހޮލީވުޑުގައި މަސައްކަތް ކުރަން ކިތަންމެ ބޭނުންވިއަސް ރަންވީރު މިވަގުތު ބޭނުންވަނީ އޭނާގެ ބޮލީވުޑުގެ ފިލްމުތަކަށް ބޮޑަށް އިސްކަންދޭށެވެ. ކާމިޔާބު ގިނަ ފިލްމުތަކެއްގައި ފެނިފައިވާ ރަންވީރުގެ އެންމެ ފަހުގެ ފިލްމު ސިމްބާއަށް ވެސް ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބިފައިވާއިރު އޭނާ މިހާރު އަންނަނީ އޭނާގެ ކުރިއަށް އޮތް ފިލްމު ގަލީ ބޯއީގެ ޕްރޮމޯޝަންތަކަށް ތައްޔާރީތައް ވަމުންނެވެ.
ހިޔާލު

ޢާއުޝާ

ފޮނި ކަނޑަނީ