Nexbis ah badhaluge gothugai 275 Million Rufiyya dhakkaifi
image
2 ކޮމެންޓް
 

ނެކްސްބިޒް އަށް ބަދަލުގެ ގޮތުގައި 275 މިލިއަން ރުފިޔާ ދައްކައިފި

ނެކްސްބިޒް ކުންފުންޏާއެކު ދިވެހި ސަރުކާރުންވި އެއްބަސްވުން އުވާލުމުން ލިބުނު ގެއްލުން ކަމަށް ސިންގަޕޫރުގެ ގާނޫނީ ކޯޓެއްގައި އާބިޓްރޭޝަނަކުން ކަނޑައެޅި 17.9 މިލިއަން ޑޮލަރު (ގާތްގަނޑަކަށް 275.9 މިލިއަން ރުފިޔާ) އެކުންފުންޏަށް ރާއްޖޭގެ ސަރުކާރުން ދައްކައިފިއެވެ.
މިއަދު އެޓާނީ ޖެނެރަލް އިބްރާހިމް ރިފްއަތު ނެރުއްވި ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައި ވަނީ 2016ވަނަ އަހަރު ސިންގަޕޫރުގެ ކޯޓުން ނިންމި ފައިނަލް އެވޯޑަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން މިހާތަނަށް އަމަލުކޮށްފައި ނުވާތީ ނެކްސްބިޒް ކުންފުނިން އެ މައްސަލަ ތަންފީޒު ކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެޓާނީ ޖެނެރަލް ވިދާޅުވީ ސިންގަޕޫރު ކޯޓުގެ ހުކުމަކީ ގާނޫނީ ގޮތުން ތަންފީޒު ކުރަންޖެހޭނެ ހުކުމަކަށް ވާތީ އިއްޔެ ދައުލަތުން އެފައިސާ ނެކްސބިޒް ކުންފުންނަށް ދައްކާފައިވާ ކަމަށެވެ. ސިންގަޕޫރުގެ އާބިޓްރޭޝަނުން ހުކުމްކޮށްފައި ވަނީ 17،085،654 ޑޮލަރާއި، 1،093،370.82 ސިންގަޕޫރު ޑޮލަރު ނެކްސްބިޒް ކުންފުންޏަށް ދައްކުމަށެވެ.

މި މައްސަލާގައި ނެކްސްބިޒްއިން އެދުނީ 272 މިލިއަން ޑޮލަރު ހޯދުމަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ސިންގަޕޫރު ކޯޓުން ހުކުމް ކުރީ ޖުމްލަ 17.9 މިލިއަންހާ ޑޮލަރު އެކުންފުންޏަށް ދެއްކުމަށެވެ. ނެކްސްބިޒް އެގްރީމެންޓު ބާތިލްކޮށްފައި ވަނީ ރައީސް މުހައްމަދު ވަހީދު ހަސަން މަނިކުގެ ވެރިކަމުގައި ހުރި ދުވަސްވަރުގައެވެ.

އޭޖީއިން ބުނީ މި ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރީ "ދިވެހިރާއްޖެއަކީ ބޭރުގެ އިންވެސްޓަރުންގެ އިތުބާރު ލިބިފައިވާ ތަނަކަށް ހަދައި، އިންވެސްޓްމަންޓްތަކަށް ރައްކާތެރި މާހައުލެއް ގާއިމް ކުރުމަށް މުހިއްމު ކަމެއް ކަމަށް ފެންނާތީ،" ކަމަށެވެ.

ނެކްސްބިޒް މައްސަލާގެ އިތުރަށް، ރައީސް ވަހީދުގެ ދުވަސްވަރު، ޖީއެމްއާރު އެއްބަސްވުން ބާތިލްކޮށްގެންވެސް ދިވެހި ދައުލަތުން ވަނީ ޖީއެމްއާރަށް ބޮޑު އެއްޗެއް ދައްކަން ޖެހިފައެވެ.
ހިޔާލު

ކާލި

ސަރުކާރު ހިންގި މީހުން ދައުލައް ލޫޓުވާފައި މިއޮތީ ! މިރާއްޖޭގައި ޤަވާއިދާއި ހިލާފަށް އުޅެނީ އެންމެ 80 މީހުންތޯ ؟ ޢޭޓީއެމް މެޝިނަށް ދާއިރު ތިން ހަތަރު މީހުން ދާނެ ކޮންމެ މީހެއްގެ އަތުގައި ތިން ހަތަރު ކާޑުވެސް އޮންނާނެ ! ޤަވާއިދާއި ހިލާފަށް މިރާއްޖެޔަށް އެތެރެވެގެން އުޅޭ މީހުންގެ އަދަދެއް ނޭގޭކަމީ އެންމެން ދެންނަ ބޮޑު ސިއްރެއް !

ރަޝީދު އ

ދައުލަތަށް (ޓެކްސްފައިސާއަށް) މިފަދަ ބޮޑު ގެއްލުން ލިބޭގޮތަށް އެއްބަސްވުން ހަދާ އެފަދަ އެއްބަސްވުން ތަކުގައި ރާއްޖޭގެ ނަމުގައި ސޮއިކުރާ ޕޮލިޓީޝަނުން އަތުން އެފައިސާ ހޯދާނެ ހަމަޔެއް ނޯންނަނީތޯ..؟

ކޮންމެ ބަޔަކު އައިސް މިފަދަ އެއްބަސްވުން ހަދާފަ ދިޔައިމާ ދައުލަތަށް (ޓެކްސް ޕޭޔަރުން) މިޖެހެނީ މި ބުރަ އުފުލަން.. ޖީއެމްއާރު، ނެކްސްބިޒް، އިންޑިޔާގެ ޑިފެންސް ސިސްޓަމް.. މިހެންގޮސް ނޭގޭ ކިތައް ކިތައް ކަންކަން ކޮށްފައި މިވަނީ..؟
އޭޖީ... ޕާރލިއަމެންޓް... ދައުލަތުން ވެއްޖެ ނޫންތޯ މިކަމަށް ހައްލެއް ހޯދަން..