MMPRC ge Faisaa van Account thah haamakurumah edhi bodu Muzaahara
image
އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ހިޔާނާތާއި ގުޅޭ ގޮތުން އޯސީސީއާރުޕީން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ފޮޓޯއެއް---
9 ކޮމެންޓް
 

އެމްއެމްޕީއާރުސީ ފައިސާ ވަތް އެކައުންޓުތައް ހާމަކުރުމަށް އެދި ބޮޑު މުޒާހަރާއެއް

އެމްއެމްޕީއާރުސީން ވަގަށް ނަގާފައިވާ ފައިސާތައް ވަދެފައިވާ އެކައުންޓުތައް އާންމު ކުރުމަށް އެދި މިމަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހު ބޮޑު މުޒާހަރާއެއް ބޭއްވުމަށް ނިންމައިފިއެވެ.
މުޒާހަރާގެ ކަންކަން އިސްވެ އިންތިޒާމް ކުރަމުންދާ ގާނޫނީ ވަކީލު މަރިޔަމް ޝުނާނާ ވިދާޅުވީ އެމްއެމްޕީއާރުސީ މައްސަލާގެ ގިނަ ފައިސާތަކެއް މަޖިލިސް މެމްބަރުންތަކެއް ބޭނުން ކުރެއްވި ކަމުގެ ތުހުމަތުތަކެއް ކުރެވެމުންދާއިރު، ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންތިހާބުގެ ކުރިން ރައްޔިތުންނަށް އެއީ ކޮންބައެއްކަން އެގެން ޖެހޭ ކަމަށެވެ.

"އަޅުގަނޑުމެން ސޯޝަލް މީޑިއާގައި މިވާހަކަ ދައްކާ ދައްކާ ބަލިވެއްޖެ. ހައްލެއް ނުލިބުނު. އެހެންވީމަ މި ގަސްތުކުރީ މިކަމަށް ހޭލުންތެރި ކުރުމަށް މަގުމައްޗަށް ނިކުންނަށް" ޝުނާނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ޝުނާނާ ވިދާޅުވީ ހަގީގީ ކަންކަން ފޮރުވައިގެން ލިބޭނެ މޮޅެއް ނޯންނާނެ ކަމަށާއި، ހިޔާނާތްވި މީހުން ރައްޔިތުންނަށް އިގެން ޖެހޭ ކަމަށެވެ.

"ހަގީގަތް ފޮރުވައިގެން ލިބޭނެ މޮޅެއް ނޯންނާނެ. ރައްޔިތުންނަށް އިގެން ޖެހޭ މިކަން ކުރި މީހުން" ޝުނާނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ފައިސާތައް ނެގި މީހުން ހާމަ ކުރުމަށް އެދި ބާއްވާ މުޒާހަރާ ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ މިމަހުގެ 15 ވާ ހުކުރު ދުވަހު ހަވީރު ކާނިވާ ސަރަހައްދުންނެވެ.

އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ފައިސާ 155 މީހެއްގެ އެކައުންޓަށް ވަދެފައިވާ ކަމަށް އޭސީސީން މީގެ ކުރިން ވަނީ ބުނެފައެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި މަޖިލިސް މެމްބަރުންގެ ގޮތުގައި އޭރު ތިއްބެވި 82 މެމްބަރަކުވެސް ހިމެނޭ ކަމަށް އަޑުތައް ފެތުރެމުންދެއެވެ.

ދައުލަތުން ޓޫރިޒަމް ތަރައްގީ ކުރަން އުފެއްދި ކުންފުނިން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި ރާއްޖޭގެ ގިނަ ފަޅުތަކަކާއި ރަށްތަކެއް ނަހަމަގޮތުގައި ކުއްޔަށްދީ ރައްޔިތުންގެ 1.2 ބިލިއަން ރުފިޔާއަށް ވަނީ ހިޔާނާތްވެފައެވެ.

އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ފައިސާ އެންމެ ގިނައިން ވަދެފައިވާ އެސްއޯއެފް ކުންފުނިން ވަނީ ރައީސް ޔާމީންގެ އެކައުންޓަށް އެއް މިލިއަން ޑޮލަރު ޖަމާކޮށްފައެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވަމުން ގެންދަވަނީ އެ ފައިސާއަކީ އެމްއެމްޕީއާރުސީއާ ގުޅުމެއް އޮތް ފައިސާއެއް ނޫން ކަމަށެވެ.
ހިޔާލު

ޜަނާ

ޥެރިކަމުގަ ތިބެވެސް މުޒާހަރާ ވެރިކަމުން ފައިބާފަވެސް މުޒާހަރާ ވެރިކަން ހޯދަންވެސް މުޒާހަރާ އެމްޑީޕީގެ ބަދަލުގަ މުޒާހަރާ ޕާޓީ ކިޔުން މުހިއްމު

ގުއިއްޒު

ވަގުފައިސާގެ ރަހަލާފަ ތިބި މީހުން އަބަދުވެސް އިދިކޮޅަށް ވާހަކަ ދައްކާނެ.

އިބްރާ

ގެއްލުނު ފައިސާހޯދަން ރ ޔާމީނުވެސް އުޅުއްވި. ޔާމީނުބޮލުގަ މިފައިސާތަށް އަޅުވައި ރައްޔިތުންނަށް އޮޅުވާލިކަން އަދުމިވަނީ ސަރުކާރަށް ތުހުމަތުކުރަން ޖެހިފައެވެ. ޔައުނީ ދެމަހާއި ފޮއިވީއިރުވެސް ޔާމީނުގެ މައްޗަށް ތާކުންތާކުޖެހޭ ދައުވާއެއް ކުރާތަނެއް ނުފެނޭ.

ޢަމީން

ތިކަންދާނީ ބޮނޑުނަގުލަަައް ވެގެން ދެމަހާފޮއި ދުވަހުން ޔާމީން އަކީ މޫމިނެކޭވެސް މިމީޑިޔާގާ ލިޔާނެ.

ރަންނަމާރި

ތިޔަށްވުރެ މި ޤައުމު އިންޑިއާގެ އަޅުވެތިކަމުގެ ދަށަށްދާ މަންޒަރު މާ ނުރައްކަލެއް ނޫންތަ؟؟؟؟؟

އައްލާބެއްޔާ

ބަންގާޅު ބަހުން ސުނާނާ އަކީ ހާދަ ހަޑިބަހެކޭ!

މުހަންމާ

މިކަން ކޮންމެހެންވެސް ކުރަން އެބަޖެހޭ. ސަރުކާރުން އިސްނަގައިގެން މިކަން ނުކުރަނީ އަޅުގަނޑަށް ޝައްކު ކުރެވޭ ގޮތުގައި އެމްޑީޕީ މަޖްލިސް މެމްބަރުވެސް ހިމެނޭތީ. އެހެން ނޫން ނަމަ މިކަން ސަރުކާރުން ނުކުރަންވީ ސަބަބަކީ ކޮބައިތޯ.

ކޭބީ

"""ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވަމުން ގެންދަވަނީ އެ ފައިސާއަކީ އެމްއެމްޕީއާރުސީއާ ގުޅުމެއް އޮތް ފައިސާއެއް ނޫން ކަމަށެވެ"""..... ސުވާލަކީ މީ ލޯބިން ދިން އެއްޗެއްތޯ ؟

ހައި

ފަހަތުން ނުކުންނާނަން ލާދީނާ ދެކޮޅަށް