STO ge Subsidiary Kunfunithakeh Huhtaalany
image
އެސްޓީއޯ ހެޑް އޮފީސް.-- ފައިލް ފޮޓޯ
1 ކޮމެންޓް
 

އެސްޓީއޯގެ ސަބްސިޑަރީ ކުންފުނިތަކެއް ހުއްޓާލަނީ

އެސްޓީއޯގެ ސަބްސިޑަރީ ތިން ކުންފުންޏެއް ހުއްޓައިލުމަށް އެސްޓީއޯގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ނިންމައި އެކަން އިއުލާނުކޮށްފިއެވެ.
އެސްޓީއޯ ބުނީ ހުއްޓާލަން ނިންމާފައިވަނީ، ސަބްސިޑަރީ ކުންފުނިތައް ކަމުގައިވާ މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް އޮއިލް ކޮމްޕެނީ ލޓޑ އަދި، އެސްޓީއޯ ހޮޓަލްސް އެންޑް ރިސޯޓްސް ޕވޓ ލޓޑ. އުވާލުމަށާއި، އެސްޓީއޯ މޯލްޑިވްސް (ސިންގަޕޫރު) ޕޓއ ގެ މަސައްކަތައްކަމަށެވެ. އެކަން މިހާރު ވަނީ އެ ކުންފުނިތަކުގެ ހިއްސާދާރުންނަށް ވެސް އަންގާފައެވެ.

ކުންފުނިތައް ހުއްޓާލުމަށް ނިންމާފައިވަނީ އެ ކުންފުނިތަކަށް ކޮށްފައިވާ އިންވެސްޓުމަންޓާއި އެއްވަރަށް ފައިދާ ނުލިބޭތީއެވެ.
ހިޔާލު

ޔޫސުފް

ރައްޔިތުންނާ ސީދާ ގުޅުންހުރި އަސާސީ ޚިދުމަތެއްދޭ ކުންފުންޏަކަށް ނުވާނަމަ ގެއްލުންވާ ކުންފުންޏެއް ހިންގާނެ ކަމެއްނެތް. ފެންނަނީ ރަނގަޅު ނިންމުމެއް ކަމަށް.