Amjad Khan, faahaga kohlevey muslim actoreh!
image
އަމްޖަދު ހާން --
1 ކޮމެންޓް
 

އަމްޖަދް ހާން، ފާހަގަކޮށްލެވޭ މުސްލިމް އެކްޓަރެއް!

ނަވާރަ ސަތޭކަ ސާޅިސް ވަނަ އަހަރު ނޮވެންބަރު މަހު 12 ވަނަ ދުވަހު އުފަންވި އަމްޖަދު ހާން އަކީ ގިނަ ބައެއްގެ ލޯބި ހޯދާފައިވާ ފަންނާނެކެވެ.
ޕާކިސްތާނަށް އުފަން އަމްޖަދު އަކީ ބޮލީވުޑް ފިލްމުތަކުގައި ނެގަޓިވް ރޯލުތަކުން ފެނިގެން ދިޔަ ފަންނާނެކެވެ. އޭނާ އެންމެ މަޝްހޫރު ވެގެން ދިޔައީ ޝޯލޭގައި ގައްބަރް ސިންގް ގެ ރޯލުންނެވެ. ގިނަ އެވޯޑުތަކެއް ލިބުނު އަމްޖަދަކީ ބޮލީވުޑް ގިނަ ފިލްމުތަކެއްގައި މަސައްކަތް ކުރި ފަންނާނެކެވެ.

އޭނާ ކުޅުނު ބައެއް ފިލްމުތަކުގެ ތެރޭގައި "ޔާރާނާ" އާއި "ޗަމޭލީ ކި ޝާދީ" އާއި "ބަރްސާތު ކި އެކް ރާތު" އާއި ޕަރްވަރިޝް" އާއި "ލާވާރިސް" އާއި "މާ ކަސަމް" އަދި "ޝޯލޭ" ހިމެނެއެވެ.

އަމްޖަދު މަރުވެފައިވަނީ 1992 ވަނަ އަހަރު ޖުލައި މަހު 27 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އަމްޖަދުގެ ދެ ފިރިހެން ކުދިންނާއި އަންހެން ކުއްޖަކު ހުރެއެވެ.
ހިޔާލު

ހަބީބު

އަސްލުވެސް ތީ ވަރައް މޮޅު އެކްޓަރެއް،