Shakuvaathah Adu Ivihje: Minister Yumna
image
އާޓިސްޓުންގެ ޝަކުވާތައް ގައިގާ ލިޔެފައި-- ފޮޓޯ: ޕީއެސްއެމް
2 ކޮމެންޓް
 

ޝަކުވާތައް އަޑުއިވިއްޖެ: މިނިސްޓަރު ޔުމްނާ

އާޓް ގެލަރީ ކުރިމަތީގައި މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ގައިގާ ގިނަ ޝަކުވާތަކެއް ލިޔެގެން އާޓިސްޓުންގެ ޝަކުވާތައް ހިއްސާކުރިއިރު އެންމެ ބޮޑު ޝަކުވާއަކަށްވީ އާޓިސްޓުންނަށް އަޅާ ނުލާ ވާހަކަ އެވެ.
އާޓިސްޓުން ފެންނަނީ ހަމައެކަނި ކަމެއް ބޭނުންވުމުން ކަމަށާއި އާޓްސް މިނިސްޓަރަށް ޝަކުވާތަކުގެ އަޑުއިވޭތޯ ސުވާލުކޮށްފައިވެއެވެ. 

އެހެންވެ، މިނިސްޓަރު ޔުމްނާ ވަނީ ޝަކުވާތައް އަޑުއިވިއްޖެ ކަމަށާއި އާޓް ގެލަރީއާ ގުޅިގެން ހުރި ކަންބޮޑުވުންތައް ހައްލުކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. 

I hear you and we are working on your concerns about the Art Gallery. @FineArtMaldives @MACH_MV @NCA_MDV @ikramn pic.twitter.com/QRLLiB3lin
— Yumna Maumoon (@yumna_maumoon) May 10, 2019 ">އާޓް ގެލަރީއަކީ އާޓިސްޓުންނަށް ހާއްސަކޮށް ހަދާފައިވާތަނެއް ނަމަވެސް އެމީހުންނަށް އެތަން ބޭނުން ނުކުރެވޭ ކަމަށާއި އެތަން ހަދާފައިވަނީ އެންމެ އެކަށީގެންވާ ގޮތުގައި ނޫން ކަމަށް އެމީހުން ފާހަގަކުރެއެވެ.
ހިޔާލު

ވިކިޕީޑިއާ

ކޮން އާޓިސްޓުންނެއް ކިޔާކަށް.

ފަރުހާދު

އާޓުސްޓުންނޭ ކިޔަާފަ ކޮޕީ ފިލްމުކުޅުމާއި ކޮޕީ ލަވަކިޔާ މީހުނަށް އެހީވެގެން ނުވާނެ