America safeeru haassa roadha veellumeh dhevvaifi
image
ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އަދި މެންބަރު ރޮޒެއިނާ އާދަމް، އެމެރިކާ ސަފީރު އެލެއިނާ ޓެޕްލިޒާއެކު ރޯދަ ވީއްލުމުގައި -- ފޮޓޯ: އެމެރިކާ އެމްބަސީ
0 ކޮމެންޓް
 

އެމެރިކާ ސަފީރު ހާއްސަ ރޯދަ ވީއްލުމެއް ދެއްވައިފި

ރާއްޖޭގެ ސަރުކާރާއި، މަދަނީ ޖަމިއްޔާތަކާއި ނޫސްވެރިކަމުގައި އުޅޭ ބައެއް ބޭފުޅުންނަށް ހާއްސަކޮށް އެމެރިކާ ސަފީރު އެލެނިއާ ޓެޕްލިޒް ރޯދަ ވީއްލުމެއް ދެއްވައިފި އެވެ. 
ހޮނިހިރު ދުވަހު އޮތް ރޯދަ ވީއްލުމުގައި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދާއި، މެންބަރު ރޮޒެއިނާ އާދަމް ފަދަ ބޭފުޅުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި އެވެ. މިއީ ދެގައުމުގެ ގުޅުން ބަދަހި ކުރުމުގެ ގޮތުން ކޮންމެ އަހަރަކު އެމެރިކާ ސަފީރު ދެއްވާ ރޯދަ ވީއްލުމެކެވެ. 

ރޯދަ ވީއްލުމުގެ ހަފްލާގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ޓެޕްލިޒް ވިދާޅުވީ ރާއްޖެ އަށް ހެޔޮ ބަދަލުތަކެއް އައިސްފައިވާ ކަމަށާއި، އެމެރިކާ އާއި ރާއްޖެ އާ ދެމެދު މާލީ ދާއިރާ އާއި، ހެޔޮ ވެރިކަން ހިންގުމާއި، ސެކިއުރިޓީ އަދި މަދަނީ ޖަމިއްޔާތައް ބާރުވެރި ކުރުވުން ފަދަ ކަންކަމުގައި ގުޅުން ބަދަހިވެފައިވާ ކަން ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ. 

"ތިބޭފުޅުންނާއެކު ރޯދަވީއްލަން ލިބުނު ފުރުސަތުގެ ސަބަބުން އެމެރިކާއާއި ދިވެހިރައްޖެއާއި އޮތް ގުޅުން އިތުރަށް ހާމަވެ، ދެގައުމުގެ މެދުގައި އޮތް ގުޅުން އިހަށްވުރެން ގާތްވެގެން ހިނގައްޖެ،" ޓެޕްލިޒްގެ ވިދާޅުވި އެވެ. 

ޓެޕްލިޒް ރާއްޖެ ވަޑައިގެން ވަނީ ސަރުކާރުގެ އިސް ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކޮށް، ދެގައުމުގެ ގުޅުން ފުޅާ ކުރެވޭނެ ގޮތްތަކާ މެދު މަޝްވަރާކޮށް، ރާއްޖެއަށް އިތުރަށް އެހީވެވޭނެ ގޮތްތަކާ މެދު މަޝްވަރާކޮށްފަ އެވެ.
ހިޔާލު