Maldive Gas inn roadhamahah haassa promotion eh fashahifi
image
މޯލްޑިވް ގޭސްގެ ރޯދަމަހަށް ހާއްސަ ޕްރޮމަޝަނާ ބެހޭ ޕޯސްޓަރެއް -- ފޮޓޯ:މޯލްޑިވް ގޭސް
ފައުޒާ މުޙައްމަދު
1 ކޮމެންޓް
 

މޯލްޑިވް ގޭހުން ރޯދަމަހަށް ހާއްސަ ޕްރޮމަޝަނެއް ފަށައިފި

މޯލްޑިވް ގޭސް އިން ރޯދަމަހަށް ހާއްސަކޮށްގެން ބެކްއަޕް ސިލިންޑާގެ ވަރަށް ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފިއެވެ.
މޯލްޑިވް ގޭސް އިން ބުނިގޮތުގައި އެޕްރޮމޯޝަނަކީ ކުއްލިއަކަށް ގޭސް ހުސްވެގެން ކަސްޓަމަރުންނަށް ދިމާވާ ދަތިތަކަށް ފަސޭހަ ހައްލެއް ހޯދައިދިނުމުގެ މަގުސަދުގައި ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރޮމޯޝަނެކެވެ. 

އެޕްރޮމޯޝަނުގައި މިއަދުން ފެށިގެން އަންނަ މަހުގެ ފަސް ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް މޯލްޑިވް ގޭސް އިން ބެކްއަޕް ސިލިންޑާ ބައްލަވައިގަންނަވާ ކަސްޓަމަރުންގެ މެދުގައި ނެގޭ ގުރުއަތުން ކޮންމެ ހަފްތާއަކު ހިލޭ 10 ކިލޯގެ ގޭހާއެކު ހިލޭ ލުއިފުޅި އެއް ލިބިގަޑައިގަންނަވާނެ އެވެ.
ހިޔާލު

ކޮކީ

ރޯދަމަސް ނިމުނީމަ ރޯދަމަހަށް ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށަން ފެނޭ