CNM Badhige: Mango Banana Smoothie
image
0 ކޮމެންޓް
 

ސީއެންއެމް ބަދިގެ: މެންގޯ ބަނާނާ ސްމޫތީ

ތިރީގައި އެވަނީ މެންގޯ ބަނާނާ ސްމޫތީ ތައްޔާރު ކުރާނެ ގޮތެވެ.
ބޭނުންވާ ތަކެތި

1 ދޮންކެޔޮ
1/2 ޖޯޑު އަނބު (ކޮށާފައި، ފިނިކޮށްފައި)
1/3 ޖޯޑު ޕްލެއިން ޔޯގަޓް
1/2 ޖޯޑު ޖޫސް (މެންގޯ އަދި އަނބު އެކުގައި)

ތައްޔާރު ކުރާނެ ގޮތް

ދޮންކެޔޮ، އަނބު، ޔޯގަޓް އަދި ޖޫސް އެކުގައި ބްލެންޑަރަށް އަޅާފައި ރަނގަޅަށް މިކްސް ކުރާށެވެ. ހުރިހާ އެއްޗެއް އޮލަވަމުން ބްލެންޑަރު ހުއްޓާލާށެވެ. އެންމެ މީރު ވާނީ ފިނިކޮށް ސާވް ކުރުމުންނެވެ.
ހިޔާލު