CNM Badhige: Orange Gloriouis
image
0 ކޮމެންޓް
 

ސީއެންއެމް ބަދިގެ: އޮރެންޖް ގްލޯރިއަސް

ތިރީގައި އެވަނީ އޮރެންޖް ގްލޯރިއަސް ތައްޔާރު ކުރާނެ ގޮތެވެ.
ބޭނުންވާ ތަކެތި

1 ޖޯޑު ކިރު
1 ޖޯޑު އައިސް ފެން
1 ދަޅު (6 އައުންސް) އޮރެންޖް ޖޫސް ކޮންސެންޓްރޭޓް (ފިނިކޮށްފައި)
12 އައިސް ކިއުބް
1/4 ސައިސަމުސާ ވެނީލާ އެސެންސް
1/8 ޖޯޑު ހަކުރު

ތައްޔާރު ކުރާނެ ގޮތް

ބްލެންޑަރުގައި ކިރު، ފެން، އޮރެންޖް ޖޫސް ކޮންސެންޓްރޭޓް، އައިސް ކިއުބް އަދި ވެނީލާ އެސެންސާއި ހަކުރު މިކްސް ކުރާށެވެ. ރަނގަޅަށް އޮލަވަންދެން ގިރާށެވެ. އޮލަވުމުން 12 ތައްޓަށް ބަހާލައިގެން ފިނިކޮށް ހުއްޓާ ސާވް ކުރާށެވެ.
ހިޔާލު