CNM Badhige: Strawberry Bruscheta
image
0 ކޮމެންޓް
 

ސީއެންއެމް ބަދިގެ: ސްޓްރޯބެރީ ބްރުޝެޓާ

ތިރީގައި އެވަނީ ސްޓްރޯބެރީ ބްރުޝެޓާ ތައްޔާރު ކުރާނެ ގޮތެވެ.
ބޭނުންވާ ތަކެތި

24 ފޮތި ފްރެންޗް ބެގެޓް
1 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ބަޓާ
2 ޖޯޑު ސްޓްރޯބެރީ (ކުދިކޮށް ކޮށާފައި)
1/4 ހަކުރު

ތައްޔާރު ކުރާނެ ގޮތް

އެންމެ ފުރަތަމަ އަވަން ހޫނު ކުރަން ޖައްސާށެވެ. އޭގެ ފަހުން ފްރެންޗް ބެގެޓް ފޮތިކޮޅުތަކުގައި ބަޓަރު ހާކާށެވެ. ޓްރޭއެއްގައި ބޭކިން ޝީޓް އެޅުމަށްފަހު، އެ ޓްރޭގައި ފޮތިކޮޅުތައް އަތުރާލާށެވެ. އަވަނުގެ ތެރޭގައި 1-2 މިނެޓު ބޭންދުމަށްފަހު ނަގާށެވެ. ދެން ފްރެންޗް ބެގެޓްތަކުގެ މައްޗަށް ސްޓްރޯބެރީ ފަތުރާލުމަށްފަހު އޭގެ މައްޗަށް ހަކުރު ކޮޅު ބުރުވާލާށެވެ. އަނެއްކާވެސް 3-5 މިނެޓު އަވަނުގައި ބައިންދާށެވެ. އޭގެ ފަހުން ހޫނުކޮށް ހުއްޓާ ސާވް ކުރާށެވެ.
ހިޔާލު