CNM Badhige: Yummy Mango Citrus Drink
image
0 ކޮމެންޓް
 

ސީއެންއެމް ބަދިގެ: ޔަމީ މެންގޯ ސިޓްރަސް ޑްރިންކް

ތިރީގައި އެވަނީ ޔަމީ މެންގޯ ސިޓްރަސް ޑްރިންކް ތައްޔާރު ކުރާނެ ގޮތެވެ.
ބޭނުންވާ ތަކެތި

1 ދޮންކެޔޮ
1/2 ލުނބޯ (ތޮށި މަށާފައި)
1 އަނބު (ތޮށި މަށާ، ކުދިކޮށް ކޮށާފައި)
1/2 އޮރެންޖް (ތޮށި މަށާފައި)
2 އާފަލް (ކުދިކޮށް ކޮށާފައި)

ތައްޔާރު ކުރާނެ ގޮތް

ހުރިހާ އެއްޗެއް އެކުގައި ޖޫސާ އަށް އެޅުމަށްފަހު ޖައްސާށެވެ. ނުވަތަ ބްލެންޑަރު ބޭނުން ކުރާ ނަމަ ކުޑަ ފެންފޮދެއް އަޅާފައި ޖައްސާށެވެ. ރަނގަޅަށް އޮލަވުމުން، ފުރޭނުމަށްފަހު ސާވް ކުރާށެވެ.
ހިޔާލު