Umarah dheefaiva Security muraaja'aa kuranee
image
އުމަރު ނަސީރު
ސީއެންއެމް
1 ކޮމެންޓް
 

އުމަރަށް ދީފައިވާ ސެކިއުރިޓީ މުރާޖައާ ކުރަނީ

ކުރީގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު އުމަރު ނަސީރަށް ބަޔަކު މަރުގެ އިންޒާރު ދިނުމުން 2016 ވަނަ އަހަރު ފުލުހުން ދޭންފެށި ސެކިއުރިޓީ މިހާރު ކުރިއަށް ގެންދަންޖެހޭފަދަ ހާލަތެއް އޮތްތޯ ބަލަމުން ގެންދާކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފިއެވެ.
އުމަރުގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު ކަމުގައި ގޭއްގުތަކުގެ ބައެއް މީހުންގެ ފައިގައި ޓެގް އެޅުވުމުން ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގެ ތެރެއިންވެސް އުމަރަށް ފިއްތުންތައް ކުރިމަތި ވިއެވެ،

އެފިއްތިންތަކާއި އެކު އިސްތިއުފާ ދެއްވިތާ ކުޑަ ދުވަސްކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި އުމަރަށް ފުލުހުންގެ ސެކިއުރިޓީ ދޭންފެށީ އޭނާއަށް މަރުގެ އިންޒާރު ދިން މައްސަލައެއްގަ އެވެ.

އުމަރު ބުނެފައިވަނީ އޭނާއަށް މަރުގެ އިންޒާރުދިނީ ގޭނަގަކުން ކަމުގައެވެ.
އުމަރު ފުލުހުން
ހިޔާލު

ޢަލީ

އަވަހަށް ތިޔަ ޢުމަރު ގެންގޮސް ގޮޅިޔައް ލާންވީ.. ލޯމައްޗައް ފެންނާން އެހުރީ ލަޓިބުރި ބާހާ މާރާމާރީ ހިންގަން ހިތްވަރު ދިން ވީޑިއޯ ތައް.. އަދި އެވެސް ސަލާމަތީ ބާރުތަކާ ދެކޮޅަށް..
މި އުމަރާ ގާނޫނުގެ ދިގު އަތް އަރާ ހަމަ ނުވަނީތޯ..