Raajjeeyge jumla aabaadheege 50 percent akee bidheyseen kamah economic ministry inn lafaa koffi!
image
ބިދޭސީންތަކެއް--
މާއިދާ މުހައްމަދު ރަޝާދު
6 ކޮމެންޓް
 

ރާއްޖޭގެ ޖުމްލަ އާބާދީގެ 50 އިންސައްތައަކީ ބިދޭސީން ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ލަފާކޮށްފި

ރާއްްޖޭގައި ދިރިއުޅޭ ބިދޭސީންގެ އާބާދީ 250،000 އަށް އަރާފައިވާ ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ލަފާކޮށްފި އެވެ.
އެންމެ ފަހުގެ ތަފާސްހިސާބުތައް ދައްކާ ގޮތުގައި ރާއްޖޭގެ ޖުމްލަ އާބާދީ ފަސް ލައްކައާ ގާތް ކުރެ އެވެ. އެހެންކަމުން އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ސީއެންއެމް އާ ހިއްސާ ކުރި މައުލޫމާތަށް ބަލާއިރު، މިހާރު ރާއްޖޭގެ ޖުމްލަ އާބާދީގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބަޔަކީ ބިދޭސީންނެވެ.

ނޫސްވެރިންނަށް މައުލޫމާތު ދިނުމަށް މިއަދު އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ބޭއްވި އިވެންޓެއްގައި އެ މިނިސްޓްރީގެ އޮފިޝަލަކު ސީއެންއެމް އަށް މައުލޫމާތު ދިން ގޮތުގައި ލަފާ ކުރެވޭ ގޮތުގައި މިހާރު ރާއްޖޭގައި 250،000 ބިދޭސީން އުޅޭނެ އެވެ.

އޭގެ ތެރޭގައި ގަވައިދާ ހިލާފަށް އުޅޭ ބިދޭސީން ވެސް ހިމެނުނު ނަމަވެސް، ގަވައިދާ ހިލާފަށް އުޅޭ ބިދޭސީންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ޔަގީންކުރަން ނޭނގޭ ކަމަށް އޮފިޝަލް ވިދާޅުވި އެވެ.

ރާއްޖޭގައި އެންމެ ފަހުން ބޯހިމެނުމެއް، 2014 ވަނަ އަހަރު ހެދުނުއިރު އޭރު ރާއްޖޭގެ އާބާދީއަކީ 402,071 އެވެ. އެއީ 338,434 ދިވެހިންނާއި 63,637 ބިދޭސީންނެވެ. އެކަމަކު ބިދޭސީންގެ އާބާދީ ގުނާފައި ވަނީ ގަވާއިދާ ހިލާފަށް އުޅޭ ބިދޭސީން ނުހިމަނަ އެވެ.

ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިން ރާއްޖެ ގެނެސް، އެމީހުންގެ ޕާސްޕޯޓު އަތުލާ، ހިއުމަން ޓްރެފިކިން ހިންގުމުގެ މައްސަލަ ރާއްޖޭގައި ވަރަށް ބޮޑެވެ. އެ މައްސަލައަށް ހައްލެއް ލިބިފައި ނުވަނީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ސަބަބުން ކަމަށް ގިނަ ފަރާތްތަކުން ގަބޫލު ކުރެ އެވެ.

މި ސަރުކާރުން މަސައްކަތް ކުރަމުން ދަނީ ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިން އެތެރެ ކުރުމާ ބެހޭ އުސޫލުތައް މުރާޖައާކޮށް، ކޮރަޕްޝަން ނުހިމެނޭނެ ފަދަ ހަރުދަނާ އުސޫލަކުން އެކަން ކުރެވޭނެ ގޮތެއް ހެދުމަށެވެ.
ހިޔާލު

ސަމްބީލް

މިއީ ހަމަ ނަސީބެއް.. ރާއްޖޭގައި މިވަރައް ބިދޭސީން ނުތިބޭނަމަ ގެދޮރު ބިނާ ކުރުމާއި ރެސްޓޯރެންޓުތަކުގެ ކާބޯތަކެއްޗާއި ހުރިހާ އެއްޗެއް މިހާރައްވުރެ 10 ގުނަ އަގުބޮޑުވީސް.

ޅަަކީ

ތިބޭފުޅާ އުފާވާނެ ކުރީގަ ކާން ބޯން ކުރި މަސައް
ކަތަކީ ބިދޭސީން އެތެރެ ކުރުން މިހާރު އެކަން އުނދަގޫ ވީމަ މައްސަލަޔަކީ

ގާދިރު

އަދިވެސް ހަސަންބެއާ ފައްޔާޒު އާ ދެމީހިން ޑީލް ހަދައިގެން މީހުން ގެންނަނީ މިދިޔަ މަހުވެސް 4 ހާ ހާ ގާތަށް އެއްބަޔަކަށް ދޫކުރި މީގެން ކަމިޝަން ބަރާބަރަށް ނަގާ

ހުޒޭމު

މި ސަރުކާރުގެ ވިސްނުން އެބަހުރި މައްސަލަ ހައްލު ކުރުމުގެ ނަމަވެސް މައްސަލައަކީ ކަން ގޯސްކޮށް އޮތްއިރަށްވުރެ މިހާރު ދޫކުރާ އެމްޕްލޯއިމަންޓް އެޕްރޫވަލްގެ އަދަދު ގިނަވެފަ ބަންގާޅީން ގެންނަ އަދަދު ވެސް އިތުރުވާކަން. ޢަދި އެއްވެސް ބެލިމެއްނެތި ކުދިކުދި ކެފޭތަކަށާއި ގެސްޓު ހައިސްތަކަށް 200 އިން ކޯޓާ ދޭކަން. މި އަހަރު އަދި މިހާތަނަށް އައިއިރު ޑިޕޮސިޓްނރިފަންޑު ފައިސާ ދޫނުކޮށް ރައްޔިތުންނަށް ޖެއްސުން ކުރާކަމީ ހިތާމަ ހުރު ކަމެއް. މައްސަލަ ހައްލު ކޮށް ފެންވަރު ރަނގަޅު ޚިދުމަތެއް ދިނުމުގެ ޤާބިލްކަން އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީގަވެސް ނެތް. މިހާރު ވެސް ބައެއް މީހުން ހުށަހަޅާ އީއޭ ދުވަހުން ދުވަހަށް ނިމޭއިރު އަނެއް ބަޔެއްގެ އީއޭތައް ނިމެނީ 15 ދުަވަހާއި 30 ދުވަހުގެ ތެރޭގަ.

ރައްޔިތުބެެއްޔާ !

ޝުކުރިއްޔާ އިމިގްރޭޝަން ! ކޮންމެ އޮފިސަރަކީ އެޖެންޓެއް ! ތިކަން ހައްލުކުރުމަށްޓަކައި އެންމެ ގާތުން ބަލަން ގޮވާލަން ! ސަރުކާރުން ކުރެވޭނެ ! ކުރާނެ ކަމަށް ދެކެނީ !

ހަސަން9

މިއީ ވަރަށް ބޮޑު ނުރައްކަލެއް. ދީނާ ގައުމީ ސަލާމަތާއި މިނިވަންކަމަށް އޮތް އެންމެ ބޮޑު ނުރައްކަލަކީ ސިޔާސީ މީހުން އެކިޔާ ކަންކަމެއް ނޫން. އެއީ މި ބިދޭސީ އާބާދީ.