Riveli award 21 faraathakah dheefi
image
ރިވެލި އެވޯޑު ލިބުނު ފަރާތްތައް-- ފޮޓޯ: ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީ
0 ކޮމެންޓް
 

ނުކުޅެދުންތެރިކަމުގެ ދާއިރާއިންދޭ ރިވެލި އެވޯޑް 21 ފަރާތަކަށް ދީފި

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނާއި އެފަދަ މީހުންނަށްޓަކައި މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތްތަކުގެ އަގު ވަޒަން ކުރުމަށް ދޭ "ރިވެލި" އެވޯޑު މިއަހަރު 21 ފަރާތަކަށް ދީފި އެވެ.
މިއަދު ހެނދުނު އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގައި އޮތް ހަފްލާއެއްގައި އެވޯޑު ހަވާލުކޮށްދެއްވީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހާއި ޖެންޑާ މިނިސްޓަރު ޝިދާތާ ޝަރީފެވެ.

އެކި ދާއިރާތަކަށް ހާއްސަކޮށްގެން ދޭ މި އެވޯޑަކީ ކޮންމެ ދެ އަހަރަކުން އެއް އަހަރު ސަރުކާރުން ދޭ އެވޯޑެކެވެ. މިއަހަރު އެވޯޑު ލިބުނު ފަރާތްތަކަކީ:

 • މުހައްމަދު ރައިޝާން އަހުމަދު، ހުސްނޫވިލާ، މ.މުލައް

 • އަލްހާފިޒު އަހުމަދު ނަބީހު އަބްދުލްޤާދިރު، މާބަގީޗާގެ، ލ.މާވައް

 • މަރްޔަމް ނޫރާ ރަޝާދު، މއ.ސެނަކާ

 • ފާތިމަތު އިބްރާހީމް، ކާނިމާގެ، ޅ.ހިންނަވަރު

 • އަލްހާފިޒު އަލީ އަމްޖަދު، ރަބީއު، ހދ.ކުޅުދުއްފުށި

 • ޝަފީނާޒް ސައީދު، ހީނާމާގެ، ގއ.ކޮލަމާފުށި

 • ރަޙުމާ އީސާ، ހ.ފިލްމީ ސައިޓް

 • ދިމްނާ ފާކިރު، ގުލްދަސްތާގެ، ސ.ފޭދޫ

 • ނަޙްވާން ޔޫސުފް، ތަންހަޅިއާގެ، ޅ.ނައިފަރު

 • އަޔާން އާލް ބިން އަޙްމަދު ނާސިރު، މ.އަބާނާ

 • އަބްދުﷲ ޟިޔާއު، ދެވެލި، ސ.މަރަދޫ

 • ސިފުނާ އިބްރާހީމް، ފެހިވާދީ/ މ.މުލައް

 • އަހުމަދު ނަހުޔާން ފައިސަލް، ނޫޑަލްހީ/ ޏ.ފުވައްމުލައް

 • މަރިޔަމް ލުމައިހާ އާދިލް، މ.ސާނިޔާ

 • މުޙައްމަދު ނިޔާފް، ލޫބިޔާ، ލ.ފޮނަދޫ

 • ވަސްމީ ވަހީދު، ސޯސަންމާގެ، ބ.ތުޅާދޫ

 • ޢަލީ އަމީން، ގ.ރަންރީދޫގެ

 • މޯލްޑިވްސް އޯޓިޒަމް ސެންޓާ

 • ބްލައިންޑް އެންޑް ވިޝުއަލީ އިމްޕަޔަޑް ސޮސައިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް

 • ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް

 • ރޭޑިއޯ އެޓޯލް
 • ހިޔާލު