Stephen ah vureves visnunthoonu kujjeh
image
އަނުޝްކާ ޑިކްސިތް--
ފާތުމަތު ނަޒުފާ އިރުޝާދު
1 ކޮމެންޓް
 

ސްޓެފެންއަށް ވުރެވެސް ވިސްނުންތޫނު ކުއްޖެއް

އުމުރުން 11 އަހަރުގެ އިންގްލޭންޑް އަށް އުފަން އަނުޝްކާ ޑިކްސިތް އަކީ އާދަޔާ ހިލާފު ކުޅަދާނަކަމެއް ލިބިފައިވާ ކުއްޖެކެވެ.
މި ކުއްޖާއަކީ އަލްބާޓް އައިންސްޓައިން އަދި ސްޓެފިން ހޯކިން ފަދަ ޝަހުސިއްޔަތަށް ވުރެވެސް ވިސްނުންތޫނު ކުއްޖެކެވެ.

މަޝްހޫރު އައިކިޔު ޓެސްޓް ކަމަށްވާ "މެންސާ" އިން އަނުޝްކާ ވަނީ 140 ޕޮއިންޓް ހޯދާފައިވާއިރު ސްޓެފެން އަށް މި ޓެސްޓުން ލިބިފައިވަނީ 138 ޕޮއިންޓެވެ.

މި ޓެސްޓުގައި ބައިވެރިވި މީހުންގެ ތެރެއިން އެންމެ ހަނގު ބައިވެރިއަކަށް ހުރީ އަނުޝްކާއެވެ.

އެންމެ ކުޑަ ބައިވެރިޔަކަށް ހުރެ މިފަދަ ބޮޑު ކާމިޔާބީ އެއް ލިބުމަކީ ވަރަށް ބޮޑު އުފަލެއް ކަމަށް އަނުޝްކާ ބުންޏެވެ.

އަނުޝްކާ އަކީ ވަރަށް އަވަހަށް އެއްޗެހި ދަސްކުރާ ކުއްޖެއް ކަމަށާއި އޭނާ އެންމެ ހަ މަހުގައި ވާހަކަ ދައްކަން ފަށައިިފިކަމަށް އަނުޝްކާ ގެ މަންމަ ބުންޏެވެެ.

އަނުޝްކާގެ އެންމެ ބޮޑު ހުވަފެނަކީ ގައުމުގެ ޕްރައިމް ޕްރައިމް މިނިސްޓަރަށް ވުމެވެ.މީހުން
ހިޔާލު

އާންމުން

ކިތަންމެ ވިސްނުން ތޫނުވިޔަސް އެފައިދާހުރިގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރަންޏާ އޭގެ ބޭނުމެއް ނެތް. ތި ޓެސްޓު މުހިންމެއްނޫން