Nurahkaatheri Chemical thakun rahkaatherivumah baaru alhaa Rotterdam muaahadhaa ah Raajje inn amalu kuran fashanee
image
އެންވާރަމަންޓް މިނިސްޓްރީން ކުރިއަށް ގެންދާ ގައުމީ ޓެރޭނިންގެ ތެރެއިން--
0 ކޮމެންޓް
 

ކެމިކަލުން ރައްކާތެރިވުމަށް ރޮޓަޑަމް މުއާހަދާއަށް ރާއްޖޭން އަމަލު ކުރަން ފެށުމުގެ ގޮތުން ތައްޔާރު ވަނީ

ނުރައްކާތެރި ކެމިކަލްތަކުން އިންސާނުން ރައްކާތެރިވުމަށް ބާރު އަޅާ މުއާހަދާއެއް ކަމަށްވާ، ރޮޓަޑަމް ކޮންވެންޝަނަށް ރާއްޖޭން އަމަލު ކުރަން ފެށުމަށް ތަމްރީން ހަރަކާތްތައް ކުރިއަށް އެބަ ގެންދެ އެވެ.
ތިން ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ގައުމީ ފެންވަރެއްގައި އެ ތަމްރީނުތައް ކުރިއަށް ގެންދަނީ އެންވަޔަރަމަންޓް މިނިސްޓްރީގައެވެ.


ނުރައްކާތެރި ކެމިކަލުތަކުން ރައްކާތެރިވުމުގެ މުހިއްމުކަމާއި ގުޅޭ އެ މުއާހަދާ ރާއްޖޭން ތަންފީޒުކުރަން ފެއްޓުމަށް މިހާރު ތައްޔާރުވަމުން އަންނައިރު ރާއްޖޭން ވަނީ އދ. ގެ އެ ބައިނަލްއަގްވާމީ މުއާހަދާ، 2006 ވަނަ އަހަރުގެ އޮކްޓޫބަރު 17 ގައި ބަލައިގަނެފަ އެވެ.

161 ގައުމަކުން އެ މުއާހަދާ ބަލައިގަނެފައިވީ ނަމަވެސް މިހާތަނަށް އެ މުއާހަދާ ތަންފީޒުކޮށްފައި ވަނީ އެންމެ 72 ގައުމަކުންނެވެ.
ހިޔާލު