Massaikkai thah nihmmumah Majileehuge Jalsaa thah Reygandu ves baahvanee
image
ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ރައީސް --
0 ކޮމެންޓް
 

މަސައްކަތްތައް ނިންމުމަށް މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތައް ރޭގަނޑު ވެސް ބާއްވަން ނިންމައިފި

އީދު ޗުއްޓީ އައުމުގެ ކުރިން މަޖިލީހުގެ އެޖެންޑާގައި ހުރި ކަންކަން ނިންމުމަށް، ކުރިއަށް އޮތް ތިން ދުވަހުގެ ރޭގަނޑު ވެސް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ ބޭއްވުމަށް މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ނިންމައިފި އެވެ.
ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ނަޝީދު ވިދާޅުވީ މަޖިލީހުގައި ނުނިމި ގިނަ މައްސަލަތަކެއް އެބަހުރި ކަމަށެވެ. ކުރިއަށް އޮތް ތިން ދުވަހަށްފަހު އީދު ބަންދަށް މަޖިލިސް ބަންދުވާނެ އެވެ.

ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ އީދު ބަންދަށް ދިއުމުގެ ކުރިން މަޖިލީހުގެ އެޖެންޑާ ވީހާވެސް ތޮއްޖެހުން ކުޑަވާނެ ގޮތަކަށް މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދަން ނިންމަވާފައިވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން މިރޭ 9:00ގައި މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް ބާއްވާނެ ކަމަށް ވެސް ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވި އެވެ.

އޭގެ އޮތުރުން މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދާ މިންވަރު ބެލުމަށްފަހު ކުރިއަށް އޮތް ތިން ރޭވެސް މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް ބާއްވާނެ ކަމަށް ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ. މިއަދުގެ މަޖިލީހުގެ އެޖެންޑާގައި އެކަނި ވެސް ކޮމެޓީތަކުން ފޮނުވާފައިވާ އަށް ރިޕޯޓެއް ތާވަލުކޮށްފައި ވެއެވެ.
ހިޔާލު