Holhudhoo adhi Himandhoo park hedhumah faisaa havaalukoffi
image
ނ. ހޮޅުދޫ ކޮމިއުނިޓީ ޕާކް ހެދުމަށް ފައިސާ ހަވާލުކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގެ ތެރެއިން-- ފޮޓޯ: ހޯމް މިނިސްޓްރީ
ފާތުމަތު ނަޒުފާ އިރުޝާދު
0 ކޮމެންޓް
 

ހޮޅުދޫ އަދި ހިމަންދޫ ޕާކު ހެދުމަށް ފައިސާ ހަވާލުކޮށްފި

ނ. ހޮޅުދޫ ކޮމިއުނިޓީ ޕާކް އަދި އއ. ހިމަންދޫ ކުޑަކުދިންގެ ޕާކް ހެދުމަށް ފައިސާ ހަވާލުކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި އެވެ.
މި އެއްބަސްވުންތަކުގައި ހޯމް މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ސޮއި ކުރެއްވީ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު އަލީ ނަޒީރެވެ.

ނ. ހޮޅުދޫގެ އެއްބަސްވުމުގައި ކައުންސިލް ރައީސް މުހައްމަދު ނަސީރު ސޮއިކުރެއްވި އިރު އއ. ހިމަންދޫ އިން ސޮއި ކުރެއްވީ އެ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޒައިނަލް އިބާދެވެ.ހިޔާލު