Kulhi ehchehi keumakeeves barudhan lui kohdhey kameh
image
ފާތުމަތު ނަޒުފާ އިރުޝާދު
1 ކޮމެންޓް
 

ކުޅި އެއްޗެހި ކެއުމަކީވެސް ބަރުދަން ލުއި ކޮށްދޭ ކަމެއް

ހިކެން ބޭނުންވެގެން ގިނަ މީހުން ލައްކަ މަސައްކަތް ކުރެއެވެ. ތަފާތު ޑައިޓުތަކާއި އެތައް ކަސްރަތުތަކެއް ކޮށް ހަދައެވެ.
ކޮންމެ ދުވަހަކު ދުވަން ދިޔުމާއި ޖިމަށް ގޮސް ކަސްރަތު ކުރުމަކީ ހިކެން ގިނަ ބަޔަކު ކުރާ މަސައްކަތްތަކެވެ.

ސައިންސްވެރިން ކުރި ދިރާސާއަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި ކުޅި އެއްޗެހި ކެއުމަކީ މީހާގެ ބަރުދަން ލުއި ކޮށްދޭ ކަމެކެވެ.

ބަރުދަން ލުއި ކުރުމަށް އެހީވެދޭ ކެޕްސެއިސިން ކިޔާ މާއްދާ އެއް މިރުހުގައި ހިމެނެއެވެ.

ކުޅި ކާތަކެތި ކެއުމުން ހަށިގަނޑުގެ "މެޓަބޮލިޒަމް ރޭޓް" ނުވަތަ ހަށިގަނޑުގެ "ރިއެކްޝަންތައް" ހަލުވިކޮށްދެ އެވެ.

އޭގެ ސަބަބުން ހަށިގަނޑުގައި ހިމެނޭ ފެޓް މި މާއްދާ ނުވަތަ ކެލޮރީސް ދަށް ކުރުމަށް މަގުފަހިކޮށްދެއެވެ.


ހިޔާލު

ޑައިޓު

.ކާކު ބުނި މޮޔަ ވާހަކައެއް ތީ ދޯގެއް ތަޖުރިބަަ ކޮށްފާވާ ކަމެއް.