Nidhaalan emme rangalhu finihoonuminakee kobaa?
image
ފާތުމަތު ނަޒުފާ އިރުޝާދު
0 ކޮމެންޓް
 

ނިދާލަން އެންމެ ރަނގަޅު ފިނިހޫނުމިނަކީ ކޮބާ؟

އެކި މީހުންނަކީ އެކި ފިނިހޫނު މިނުގައި ނިދަން ބޭނުންވާނެ މީހުންނެވެ.
ނިދަން އޮންނަ އިރު ނިދެނީ ރަނގަޅު ފިނިހޫނު މިނެއްގައި ތޯ ބެލުމަކީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެކެވެ.

ސައިންސްވެރިން ބުނާ ގޮތުގައި ނިދަން އެންމެ ރަނގަޅު ފިނިހޫނަކީ 15 ޑިގްރީ ސެލްސިއަސް އާއި 19 ޑިގްރީ އާއި ދެމެދެވެ.

ނަމަވެސް 10 އަހަރުން ދަށުގެ ކުދިންނަށް އެންމެ އެދެވިގެންވާ ފިނިހޫނުމިނަކީ 65 އާއި 70 ޑިގްރީ ފެރެންހައިޓް އާއި ދެމެދެވެ.

ފިނި މާހައުލެއްގައި ވިޔަސް ހަށިގަނޑުން ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ހޫނު ބޭރު ކުރާނެ އެވެ.

ސޯޅަ ނުވަތަ 17 ޑިގްރީގައި ފިނިހޫނުމިން ބެހެއްޓުމަކީ ހަށިގަނޑުގެ ފިނިހޫނުމިން ވެސް ދަށްކޮށް ހޫނު ދުވަހެއްގައި ވެސް ފިނި އިހުސާސްކޮށްދޭ ކަމެކެވެ.

ހަމަ އެހެންމެ އޭގެ ސަބަބުން އަވަހަށް ނިދަން ވެސް މަގުފަހިކޮށްދެ އެވެ.
ހިޔާލު