MIRA board ah bodethi badhaluthah genaumah hushaelhi bill balaiganefi
image
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް---
ފައުޒާ މުހައްމަދު
0 ކޮމެންޓް
 

މީރާގެ ބޯޑަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތައް ގެނައުމަށް ހުށައެޅި ބިލު ބަލައިގަނެފި

މޯލްޑިވްސް އިންލޭންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ) ގެ ބޯޑަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގެނައުމަށް ހުށައެޅި ބިލް ބަލައިގަތުމަށް ރައްޔިތުން މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފިއެވެ.
މިއަދު ބޭއްވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ފާސްކުރި އެބިލް ހުށައަޅާފައިވަނީ ސަރުކާރު ފަރާތުން އިލްޔާސް ލަބީބެވެ. ހުށައެޅި އެބިލަށް 72 މެންބަރުން ވަނީ އިއްތިފާގުވެފައެވެ.

ގެނެވުނު އިސްލާހާއެކު މީރާގެ ބޯޑު މެންބަރުންގެ އަދަދު ހަތަކަށް ހަދާފައިވާއިރު އެ މެންބަރުންގެ ދައުރު ވެސް ވަނީ ފަސް އަހަރަށް ހަދާފައެވެ.

އޭގެ އިތުރުން އެއިސްލާހާއެކު ބޯޑު މެންބަރަކު މަގާމްގެ މައްސޫލިއްޔަތު އަދާ ކުރުމުގައި އިހުމާލުވެފައިވާކަން މަޖިލީހުގެ ކަމާ ބެހޭ ކޮމިޓީއަށް އެނގިއްޖެނަމަ އެމެންބަރެއްގެ މައްސަލަ ބަލައި ވަކި ކުރުމުގެ ބާރު މަޖިލީހަށް އޮންނާނެއެވެ.

ހަމައެހެންމެ ޓެކްސްއާ ގުޅޭ މައްސަލައެއް އިސްތިއުފާން ކުރަން ބޭނުންނަމަ 30 އިންސައްތަ ދެއްކުމަށް ފަހު އިސްތިއުނާފަށް ހުށަހެޅޭނެ ގޮތަށް ވެސް އިސްލާހު ވަނީ ހުށަހަޅައިފަ އެވެ.
ބިލު މީރާ މަޖިލިސް 2019
ހިޔާލު