Male ge kuni: Hallakee koba?
image
ކުނި ގެންދަނީ-- ފޮޓޯ: މިހާރު
އަލީ ޖުމާން ފުއާދު
1 ކޮމެންޓް
 

މާލޭގެ ކުނި: ހައްލަކީ ކޮބާ؟

މާލެއަކީ އާބާދީ ބޮޑު، ޖާގައިގެ ގޮތުން ކުޑަ ރަށެކެވެ. އެގޮތުން އުފެދޭ ކުނި ގިނަވެ، ކުނީގެ އުނދަގޫ މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ އެންމެންނަށް ޖެހެ އެވެ. ކުނީގެ މައްސަލަ އިންތިހާއަށް ބޮޑުވެފައި ވަނިކޮށް، އެކަށީގެންވާ ހައްލެއް ލިބެން ފެށީ އެކަމަށް ހާއްސަ ކުންފުންޏެއް އުފެއްދި ހިސާބުންނެވެ.
މާލޭގެ ކުނީގެ މަސައްކަތާއި ޒިންމާ ހަވާލު ކުރެވިފައި ވަނީ ވޭސްޓް މެނޭޖުމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް (ވެމްކޯ) އަށެވެ. ވެމްކޯގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ، އެ ދުވަހެއްގެ ކުނި މާލޭން ތިލަފުއްޓަށް ފޯރުކޮށް، އެކުނި ނައްތާލުމެވެ. ވެމްކޯއަށް ހަވާލު ކުރެވިފައިވާ އެ ބުރަ މަސައްކަތާއި ޒިންމާތައް އަދާ ކުރެވޭނީ ރައްޔިތުންގެ އެއްބާރުލުމާ ވެސް އެކު އެވެ.

ވެމްކޯގެ ބިލްތަކަށް ފައިސާ ނުދެއްކުމުގެ މައްސަލަ

ވެމްކޯ އުފެދުނު ފަހުން އެ ކުންފުނީގައި ރަޖިސްޓްރީވެ، ހިދުމަތް ހޯދަމުން އަންނަ އާއްމުންގެ އެތައް ފަރާތަކުން ބިލު ނުދައްކާ މައްސަލަ ވަނީ ބޮޑުވެފަ އެވެ. އެގޮތުން ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ ގޭބިސީތަކުގެ ތެރެއިން 60 އިންސައްތަ އަކީ ގަވާއިދުން ބިލް ނުދައްކާ ފަރާތްތަކެވެ. އެގޮތުން ޖުލައި މަހުގެ ނިޔަލަށް ނުދައްކާ ހުރި ބިލުތަކުގެ ފައިސާގެ އަދަދު 83 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް އަރަ އެވެ.

އެ ކުންފުނީގެ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރު އިސްމާއިލް އުބެއިދު މިއަދު ސީއެންއެމްއަށް ވިދާޅުވީ 60 އިންސައްތަ ކަސްޓަމަރުން ބަރާބަރަށް ބިލްތައް ނުދައްކާ ކަމަށެވެ. އެކަމުގެ ސަބަބުން ކުންފުނި ހިންގަން ގިނަ ގޮންޖެހުންތަކާ ކުރިމަތިވެފައުވާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ. އަދި ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި އެފަދަ ފަރާތްތަކަށް ދެމުންދާ ހިދުމަތް މެދުކަނޑާލާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ވެސް ދެއްވި އެވެ.

ވެމްކޯގެ ހިދުމަތް ހޯދަމުންދާ ގޮތް

ވެމްކޯއިން ދަނީ އާއްމުން ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ގަވާއިދުން ކުރަމުންނެވެ. އެގޮތުގެ މަތިން މިއަހަރު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ހަރަކާތްތަކާއެކު ގިނަ ބަޔަކު އަލަށް ހިދުމަތް ހޯދުމަށް ވަނީ ރަޖިސްޓްރީވެފަ އެވެ. އުބެއިދު ވިދާޅުވީ ގިނަ ގޭބިސީތަކުން ރަޖިސްޓްރީވި ނަމަވެސް، ގިނަ ވިޔަފާރިތަކާއި ކުންފުނިތަކުން އަދިވެސް ރަޖިސްޓްރީ ނުވާ ކަމަށެވެ.

ވެމްކޯއަށް ރެޖިސްޓާ ކުރަނީ ކިހިނެއް؟

ރެޖިސްޓާ ކުރުމަށްޓަކައި ވެމްކޯ ވެބްސައިޓު މެދުވެރިކޮށް އޮންލައިންކޮށް ނުވަތަ ވެމްކޯގެ ކޮންމެ ކަސްޓަމަރަކު ފުރަންޓު އޮފީހަށް ދުރުވެ، ހިދުމަތަށް ރެޖިސްޓާ ކުރެވޭނެ އެވެ. އަދި، ރެޖިސްޓާ ކުރާތާ 24 ގަޑިއިރު ތެރޭގައި ކުނި ނެގުމުގެ ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭން ފެށޭނެ ކަމަށް ވެސް އުބެއިދު ވިދާޅުވި އެވެ.

މާލޭގެ މަގުތަކަށް ކުނި އެޅުމުގެ މައްސަލަ

ކުނި ޖަމާވެ، ގިނަވުމުގެ މައްސަލައަށް ވެމްކޯއިން ދަނީ އަދިވެސް ހައްލެއް ލިބޭތޯ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. މިހާތަނަށް ހައްލެއް ލިބިފައި ނުވަނީ ގޮންޖެހުންތައް ގިނަ ކަމުން ކަމަށް ވެމްކޯއިން ބުނެ އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި، އާންމުން ފަރުދީ ޒިންމާ އަދާ ނުކުރުމާއި، ވެމްކޯގެ ހިދުމަތަށް ރެޖިސްޓާ ނުވުމުގެ މައްސަލަ ހިމެނެ އެވެ.

ޖެނެރަލް މެނޭޖަރު އުބެއިދު ވިދާޅުވީ ވެމްކޯއިން ހިންގާ 24 ގަޑިއިރުގެ އޮޕަރޭޝަންގެ ތެރެއިން، މާލެ ތެރެ ކުނި ކަހާ، ސާފުކުރުމުގެ ބުރަ މަސައްކަތް ކުރަމުން ގެންދާ ކަމަށެވެ. މަދު ފަހަރަކު، ބައެއް ގޭބިސީތަކުން ކުނި ނުނެގޭ ހާލަތްތައް ދިމާވާތީ، އެކަން ހައްލު ކުރުމަށް ވެމްކޯގެ ކޯލް ސެންޓަރުތަކުގެ ހިދުމަތް ފުޅާކޮށްފައިވާ ކަމަށް އޭނާ ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ.

ޖުމްލަ 140،000 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ދިރިއުޅޭ ކުޑަ މާލެއަށް ދިމާވެފައިވާ ކުނީގެ މައްސަލަ ހައްލު ވާނީ ފަރުދީ ޒިންމާ އަދާކޮށްގެންނެވެ.
ހިޔާލު

Sameen

ޙައްލަކީ މަގުތަކަށް ކުނި ނެރެ ބަހައްޓަމީހުން އެހެން ނަހަދާބެ ގޮތެއް ހަމަޖެއްސުން މަމެންގެ އަށް ބައެއްފަހަރު ނާންނަ ދުވަސްދޭ މަމެން ކުނި ނެރެފަ ނުބަހައްޓަން