CSC membarun ge massala thakeh balanee
image
ސިވިލް ސާވިސް ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް ޑރ. އަލީ ޝަމީމް-- ފޮޓޯ: މިހާރު
0 ކޮމެންޓް
 

ސީއެސްސީ މެމްބަރުންގެ މައްސަލަތަކެއް ބަލަނީ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާއި ބެހޭ ކޮމިޓީން ސިވިލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ސީއެސްސީ) މެމްބަރުންގެ މައްސަލަތަކެއް ބަލަން ފަށައިފި އެވެ.
އެކަމާއި ބެހޭ ތަފްސީލެއް ހާމައެއް ނުކުރެ އެވެ. އެ ކޮމިޓީގައި އޮންނަ ސަބް ކޮމިޓީގެ ތިން ބައްދަލުވުމެއް އިއްޔެ ވެސް ބާއްވާފައި ވަނީ ސީއެސްސީ މެމްބަރުންގެ މައްސަލަތަކެއް ބެލުމަށެވެ.

ސީއެސްސީގައި ތިއްބަވަނީ ފަސް މެމްބަރުންނެވެ. އެއީ ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް ޑރ. އަލީ ޝަމީމާއި، ނައިބު ރައީސް ޝަހީދު މުހައްމަދާއި، މެމްބަރުން ފާތިމަތު އާމިރާ، އިބްރާހިމް ޝަހީގް އަދި ޒަކަރިއްޔާ ހުސައިނެވެ.
ހިޔާލު