Kudakudhinnah kamudha banana milkshake
image
0 ކޮމެންޓް
 

ކުޑަކުދިންނަށް ކަމުދާ ބަނާނާ މިލްކްޝޭކް

ބަނާނާ މިލްކް ޝޭކަކީ ސިއްހަތައް ފައިދާ ހުރި މީރު ބުއިމެކެވެ. ފަސޭހަ ކަމާއެކު ބަނާނާ މިލްކް ޝޭކް ތައްޔާރު ކޮށްލެވިދާނެ ގޮތެއް މިވަނީ އެވެ.
ބޭނުން ވާނެ ތަކެތި
1 ދޮންކެޔޮ
އެއް ސަމްސާ ކޮކޯޕައުޑާ
އެއް ޕެކެޓް ފުލްކްރީމް މިލްކް
މާމުއި (ބޭނުން ނަމަ)

ހަދާނެ ގޮތް
ކުރީބައިގައި ދޮންކެޔޮ ފްރީޒްކޮށްފައި ބެހެއްޓިދާނެ އެވެ. އަދި ކިރު ޕެކެޓް ވެސް ފިނިކޮށްފައި ބެހެއްޓިދާނެ އެވެ.

ހުރިހާ އެއްޗެއް މިކްސަރުގައި ރަނގަޅަށް ބްލެންޑް ކުރަން ވާނެ އެވެ. ތައްޓަކަށް އަޅާފައި ކުދިން ބޯހިއްވާ ކަހަލަ ގޮތަކަށް ތަށި ރީތި ކުރެވިދާނެ އެވެ.
ހިޔާލު