Raees Yaminge shareeathah nufoozuforuvan sarukaarun masahkathkuri: Hailam
image
ފޮޓޯ: އައްޑޫ ލައިވް
ގުހްތަލް އަޖީލް
0 ކޮމެންޓް
 

ރައީސް ޔާމިން ޝަރީއަތަށް ނުފޫޒު ފޯރުމަށް ސަރުކާރުން މަސައްކަތް ކުރި: ހައިލަމް

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމިން ޖަލަށްލާނެކަމުގެ ޔަގީންކަން ހޯދަން ސަރުކާރުން މަސައްކަތް ކުރިމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ކުރީގެ އިސް ގާޒީ އަހުމަދު ހައިލަމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.
ހައިލަމް މިހެން ވިދާޅުވިއިރު، ނޮވެމްބަރު ތިންވަނަ ދުވަހު ނަސްރުގެ ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާ ކިޔުމުގެ ގޮތުން ވައިބާ ގުރޫޕަކަށް ހައިލަމް ލީ ފޮޓޯއެއްގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރޮއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހާއި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ކަރުގައި ހިލިހިލާ ޖަހާފައިވާ ކުރެހުމެއް ހުރުމުން އެ މައްސަލަ ތަހުގީގުކުރުމަށް ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަނުން ވަނީ ހައިލަމް ސަސްޕެންޑު ވެސް ކޮށްފައެވެ.

ހައިލަމް ސަސްޕެންޑު ކުރީ ރައީސް ޔާމިންގެ ޝަރީޢަތުގެ ހުކުމް އިއްވަން ޝަރީއަތް ބާއްވަން އޮތް ދުވަހުއެވެ. އޭގެ ސަަބަބުން އެ ޝަރީއަތް ވަނީ ކެންސަލްކޮށްފައެވެ. އަދި އެ މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުމެއް މިމަހު 17 ވަނަ ދުވަހަށް ވަނީ ތާވަލްކޮށްފައެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ ނެރުއްވި ބަޔާނެއްގައި ހައިލަމް ވިދާޅުވެފައިވަނީ، ރައީސް ޔާމީންއަށް މަނީލޯންޑަރިންގ ތުހުމަތު ކުރެވުނު ހިސާބުން ފެށިގެން ސަރުކާރުގެ އެކިއެކި މަގާމުތަކުގައި ތިބި އެކި ފަރާތްތަކުން ސީދާ ގޮތުންނާއި ނުސީދާގޮތުން އޭނާ އަށް ގުޅައި ނުފޫޒު ފޯރުވުމަށް މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްފައިވާކަމަށެވެ.

"އަދި މި މަސައްކަތް އެންމެ ބޮޑަށް ސަރުކާރުގެ އެކި މަގާމުތަކުގައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުން ކުރައްވާފައި ވަނީ މި ނޮވެމްބަރު މަހުގެ ތިން ވަނަ ދުވަހާއި ހަތަރު ވަނަ ދުވަހުއެވެ". ހައިލަމް ނެރުނު ބަޔާނުގައި ވެއެވެ.
ހިޔާލު