Adhureyge Suvaalu Sarukaarah: Dhauruves Gunaanee Ban'dhuthah Nulaatha?
image
13 ކޮމެންޓް
 

އަދުރޭގެ ސުވާލު ސަރުކާރަށް: ދައުރުވެސް ގުނާނީ ބަންދުތައް ނުލާތަ؟

ރިޔާސީ ދައުރުގެ މުއްދަތާމެދު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން ގޮތެއް ކަނޑައަޅުއްވާ އެކަން އިއުލާނު ކުރެވުމާ ގުޅިގެން އިދިކޮޅު މައި ޕާޓީ ޕީޕީއެމްގެ ނައިބު ރައީސް އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހަށް ކޮށްލަން ބޭނުންވި ސުވާލަކީ ރިޔާސީ ދައުރު ގުނުއްވަނީވެސް ބަންދު ދުވަސްތައް ނުހިމަނުއްވާތޯ އެވެ.
އާ ސަރުކާރުން ވެރިކަމާ ހަވާލުވުމަށްފަހު، ސަރުކާރުން ކޮށްދެއްވަން ވައުދުވެ ވަޑައިގެންފައިހުރި ކަންތައްތައް ހުރީ ތަރުތީބުކޮށް ވުޒާރާތަކުގެ މެދުގައި ބެހިފައިވާއިރު، ފުރަތަމަ ސަތޭކަ ދުވަހުގެ ރިޔާސީ ވައުދުތައް ފުއްދުމަކީ ކޮންމެ ސަރުކާރަކުންވެސް ވަރަށްބޮޑު އިސްކަމެއްދޭ ކަމެކެވެ. ރައީސް ސޯލިހުގެ ރިޔާސީ ވައުދުތައް ފުއްދުމުގައި އެކަމެއްގެ ޒާތާއި އެވައުދެއް ފުއްދުމަށް އެކަށޭނަ ވަގުތު ދީފަ އެވެ. ސަރުކާރުގެ ވައުދުތައް ފުއްދޭ މިންވަރުބަލާ އެކަމަށް އެންމެ ގާތުން ފާރަވެރިވާ އެއް ބަޔަކީ އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ފަރާތްތަކާ ނޫސްވެރިންނެވެ.

ރިޔާސީ ދައުރުގެ ފުރަތަމަ 30 ދުވަސް ފާއިތުވުމާއެކު ދުވަސް ގުނާނެ އުސޫލެއް ކަނޑައަޅާ އެކަން ސަރުކާރުން އިއުލާނު ކުރެއްވުމަކީ ރައީސް ސޯލިހުގެ ރިޔާސީ ވައުދުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަންކަން ހާސިލްކުރުމަށް އިތުރު ވަގުތު ބޭނުންވުމުން ކުރާ ކަމެއްގެ ސިފަޖެހިފައިވާ މިދަނޑިވަޅުގައި އިދިކޮޅު މައި ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ފަރާތުން ރައީސް ސޯލިހަށް ކޮށްލަން އޮތް ސުވާލަކީ "ރިޔާސީ ދައުރު ގުނުއްވަނީވެސް ބަންދު ދުވަސްތައް ނުހިމަނުއްވާތޯ؟" އެވެ.

އަބުދުއްރަހީމް މި ގޮތަށް ވިދާޅުވީ ރައީސް ސޯލިހްގެ 100 ދުވަސް ގުނުމުގައި ބަންދު ދުވަސްތައް ނުހިމަނާނެ ކަމަށް ތަރުޖަމާނު އިބްރާހިމް ހޫދު ވިދާޅުވުމާއި ގުޅިގެންނެވެ. އިއްޔެ އަކީ ބަންދު ދުވަސްތަކާއެކު ސަރުކާރަށް 30 ދުވަސް ވީ ދުވަހެވެ.

ޕީޕީއެމްގެ ނައިބް ރައީސް އަބްދުއް ރަހީމަކީ ސިޔާސީ ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން ހިސާބު ހެއްދެވުމަށް އެންމެ މަޝްހޫރު އެއް ބޭފުިޅެވެ. އެގޮތުން ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ދައްކާލި ޖަލްސާގައި 50 ގުނަ 4 އެއީ ދެލައްކަ ކަމަށް ބުނުމާއި ޕީޕީއެމންގެ އަހަރު ފުރިގެން ހެއްދެވި ހިސާބު ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.
ހިޔާލު

ލުތުފީ120

އޭއް. ޖެއްސުން ނުގަޅާތި. ހަމަ ތެދެއް މިބުނީ. ތިޔައީ މާ އުރައްޕެއް ހުރި ވަގެއް ނޫން

މަރުމޯލު

ފަންސާސް ހަތަރަކާ ގުނަކުރީމަ ދެލައްކަ އައީ ބަންދު ދުވަސްތައް ހިމެނީމަތަ؟

މަލާ

ލަދެއް ހަޔާތެއްވެސް ނެތް މީހެއް މީ ހުވާ. ބޮޑު ޕަޕެޓް ގަނޑު

އާންމު މީހާ

އަދުރޭ ކަލޭ ދޭބަލަ ޓިނުގަނޑެއް ފެނޭތޯބަލަން، ގުނުމޭ ކިޔާފަ ކަލޭ ވާހަކަ ދެއްކީމަ ތާހިރެއްނޫން.

ސަޢީދު

އަދުރޭ އަށް ގުނަން އެނގޭވަރު އެންމެރަނގަޅު ކިޔައިދީބަލަ.. 8 ގަނޑު ޓިނާއި 50 ގުނަ 50 އާ ކިހާވަރެއް؟؟ ދެން 50 އެއްކުރަން 50އާ ކިހާވަރެއް؟ 2 ފުލެޓާއި މުދާ އުފުލާ އޮޑިއަކާއި 3 ފިހާރަ އެއްކުރީމާ ކިހާވަރެއް.؟؟ އެމްއެންޕީއާރުސީ ގެ 3 މިލިއަން ޑޮލަރާއި ރިޝްވަތުގެ 10 މިލިއަން ރުފިޔާ ވީމާ ކިހާވަރެއް؟؟

ޔާމީން

މާ ބާރަށް ފލނޏ ދާނީ ކަރުން ހަން

ރަހުމާންބެ

ލައްބަ! ޔުނިވަރުސިޓީއަކަށް ނުދިޔަޔަސް ހަމަ ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް އިނގޭނެ 50 ގުނަ 50 ވީމަ ވާނީ ފަސް އަހަރުކަން.

މާމަ

ދައުރު ނިމޭދުވަސް އަދުރޭމެންވެސް މިހާރު ބަދަލު ކޮށްފަ ވަނީ ނޮވެމްބަރ 17 އަށް ދޯ އެކަމު ހަމަ ގަިމުވެސް މިސަރުކާރުން ދައުރު ނިންމާނީ ނޮވެމްބަރ 11 އަށް މީ ޔަގީންކަމެއް އެހެންވީމަ ދައުރުގެ ވާހަކަ މިހާރު ދެއްކޭނީ އަދުރޭ އަކަށް ނޫން ދޯ ދައުރުގެ ވާހަކަ އަދުރޭމެން ދެއްކިދުވަސް މިހާރު ވަނީ މާޒީއާއި އެކުވެފަ

ވާނު

ގައިމު ރިޔާސީ އިންތިޙަބްގައި ވައުދު ވީއިރު ތިބަޔެއް ނާދޭ. އައީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ސަރުކާރުގެ ފުރަތަމަ 100 ދުވަހުގެ ތެރޭގައޭ ކިޔާފަ، އެއަކު ނާދޭ ބަންދު ދުވަހެއް، ވިއަސާރަދުވަހެއް، ވައިގަދަ ދުވަހެއްކަނޑާފަޔޭ 100 ގުނަނީކީއެއް. ހައްތަހާވެސް ވެފަހުރީ ތިކަހަލަ ވައުދު، ކޮންމެ ސްކޫލް ކުޖައްކަށް ކިރުތައްޓާ 2ވަށްދޮންކެޔޮވަކަކާ ދޭނަމޭ ކިޔާފަ ވައުދު ފުއްދާނިމޭއިރު މި ލިބެނީ އެއްވެސް އަޅަލާނެ ޔާރެއް އިޔާރެއް ނެތް ކުދިންނައްކަމަށް މިވަނީ. ވެވުނު ވައުދާ ހިލާފްވުން.

ހަފުތާ

ދުވަސް ގުނާނީ ހޮނިހިރުން ފެށިގެން ހުކުރާދެމެދުގެ ދުވަސްތައްނުލައި

ޒައިން

ދަޢުރަކީ ޤާނޫނުކަ ކަނޑައެޅިފަ އޮންނަ އެއްޗެއް އެއީ ސަރުކާރަށް ފެންނަ ގޮތަކަށް ނޫނީ އަދުރޭ ޖަހާހެން ހިސާބުޖަހައިގެން ބަދަލު ގެނެވޭ އެއްޗެއް ނޫން.. އެކަމަކު ސަރުކާރުން ވަޢުދުވާ ކަންކަން ފުއްދުމުގަ ދުވަސް ބަލާނެގޮތް ހާމަކުރުމަކީ ސަރުކާރުގެ އިޙްތިޔާރީކަމެއް.. އެއްވެސް ޤާނޫނަކު ލިޔެފަ ނޯންނާނެ 100 ދުވަސް ގުނާނެ ގޮތެއް. އަދުރޭ މެންގެ ފެންވަރެއް ނެތްަކން ދޭހަވަނީ

ލަދުކުޑޭ

ގުނުމާބެހޭ ވާހަކަ އަދުރޭ ރަގަޅުވާނީ ނުދެއްކިއްޔާ.

އަދުރަމެޓިކްސް

ދަޢުރު ގުނަން އަދުރޭއާ ހަވާލުކުރުން ސަޅިވާނި އަދުރޭއަކީ މެތަމެޓިކްސްއަށް އަދުރަމެޓިކްސް ކިޔާ ބައެއް އިތުރުކޮށް އުފެއްދި ބާނީ... ފަހަރެއްގަ އަދުރޭ ޖަހާ ހިސާބުން 5 އަހަރު 10 އަހަރަށްވެސް ވެދާނެ