Miee Kulhadhaana Firiheneh Dho?
image
އަނޫޗާ 'ޗާ' ސައެންގްޗާޓް---
1 ކޮމެންޓް
 

މީއީ ކުޅަދާނަ ފިރިހެންނެއް ދޯ؟

މިއީ ސޯޝަލް މީޑިއާގެ ތަރިއެކޭ ބުނުމަކުން ދޮގަކަށް ނުވާނެއެވެ. 'ލޯކޯސްޓްކޮސްޕްލޭ'ގެ ނަމުން ފޭސްބުކް ޕޭޖެއް ހިންގަމުން އަންނަ މިކުޅަދާނަ މީހަކީ އުމުރުން 25 އަހަރުގެ އަނޫޗާ 'ޗާ' ސައެންގްޗާޓެވެ.
ފޭސްބުކް ޕޭޖެއް 2003 ގައި އަނޫޗާ ހުޅުވާފައިވާއިރު އެޕޭޖަށް އައް ލައްކަ މީހުން ވަނީ ލައިކު ދީފައެވެ. ގިނަ ބައެއްގެ މަގުބޫލުކަން ހޯދާފައިވާ އަނޫޗާ އަކީ ކުޑަ އަގެއްގައި ގިނަ ކެރެކްޓާތަކެއް ތައްޔާރުކުރާ މީހެކެވެ. އޭނާގެ ކޮންމެ ޕޯސްޓަކަށް ވެސް ގިނަ ލައިކްތައް ލިބޭއިރު ގިނަ ބަޔަކު އެ ޕޯސްޓުތައް ޝެއާ ކުރެއެވެ.

އެގޮތުން ތިރީގައި އެ ވަނީ އޭނާގެ ބައެއް ޕޯސްޓުތަކެވެ:މީހުން ފޭޑި
ހިޔާލު

އަމާދުރޭ4×50


2003 ވަނަ އަހަރު ފޭސްބުކު ވުޖޫދެއް ނުވޭ.