Hithadhoo Mas Factory gai alifaan roavejje
image
މަސްފެކްޓްރީގައި އަލިފާން ރޯވެފައި: ފޮޓޯ އައްޑޫ ލައިވް
1 ކޮމެންޓް
 

ހިތަދޫ މަސްފެކްޓްރީގައި އަލިފާން ރޯވެއްޖެ

އައްޑޫ ސިޓީގައި ހިތަދޫގައި ކުރިން ހިންގި މަސްފެކްޓްރީ "އައްޑޫ ފްރެޝް" ފެކްޓްރީ ހިންގި ތަނުގައި އަލިފާން ރޯވެއްޖެއެވެ.
އެމްއެންޑީއެފުންބުނީ ހިތަދޫގައި ހިންގި މަސްފެކްޓްރީގައި އަލިފާން ރޯވެ އެމްއެންޑީއެފް ސަދަން އޭރިޔާ ފަޔަރސްޓޭޝަނުން ހަރަކާތްތެރިވަމުން ގެންދާ ކަމުފައެވެ.
ނަމަވެސް ފެކްޓްރީގައި އަލިފާން ރޯވި ސަބަބެއް އަދި ސާފެއް ނުވެއެވެ.

އަލިފާން ނިއްވުމުގެ މަސައްކަތް ފަޔަމަނުން ކުރަމުން ގެންދާއިރު ފުލުހުންނާއި އާއްމު ރައްޔިތުންވެސްދަނީ އެހީތެރިކަން ހޯރުކޮށްދެމުން ނެވެ.
ހިޔާލު

ޞައްދާމު

މަސްފެކްޓަރީއެއް ކުރިން ހިންގި ތަނެކޭ ލިއުނު ނަމަ މަަ ބޮޑަށް މަޢުލޫމާތު ސާފުވީސް.