BIG ah 30 million rufiya dhin mahsala AG ah hushahalhanee
image
ޕީއެސްއެމް: ފޮޓޯ ސަން
ގުފްތަގު އަޖީރު
0 ކޮމެންޓް
 

ބިގް އަށް 30 މިލިއަން ރުފިޔާ ދިން މައްސަލަ އެޓާނީ ޖެނެރަލްއަށް ހުށަހަޅަނީ

ބިގް އަށް 30 މިލިއަން ރުފިޔާ ދިން މައްސަލަ އެޓާނީ ޖެނެރަލްއަށް ހުށަހަޅަން މާލިއްޔަތު ކޮމެޓީން ނިންމައިފިއެވެ.
މި މައްސަލައިގައި އެންޓި ކަރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން، އޭސީސީން ވަނީ މާލިއްޔަތު ކޮމެޓީން ސިޓީއެއް ފޮނުވާފައެވެ.

މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއެންބީސީ) އިން ޓީވީއެމް ހިންގިއިރު އެތަނުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް މާކެޓްކޮށްގެން ބިޒްނަސް އިމޭޖް ގްރޫޕް (ބިގް) އަށް ލިބެން ޖެހޭ 78 މިލިއަން ރުފިޔާ އެބަ އޮތް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި އެ ފައިސާ ދެއްކުމަށް ސިވިލް ކޯޓުން 2016 ވަނަ އަހަރު ކުރި ހުކުމާ އެއްގޮތަށް އެ ކުންފުންޏަށް ފައިސާ ދައްކަން ޕަބްލިކް ސާވިސް މީޑިއާއިން އެ ފައިސާގެ ތެރެއިން 30 މިލިއަން ރުފިޔާ ޕީއެސްއެމް އިން ވަނީ ބިގް ކުންފުންޏަށް ފެބުރުއުއަރީ މަހުގެ ތެރޭގައި ދައްކައިފައެވެ.

ހިޔާލު