CNM Badhige: Banbukeyo Bondibaiy
image
0 ކޮމެންޓް
 

ސީއެންއެމް ބަދިގެ: ބަނބުކެޔޮ ބޮނޑިބަތް

ތިރީގައި މިވަނީ ބަނބުކެޔޮ ބޮނޑިބަތް ތައްޔާރު ކުރާނެ ގޮތެވެ.
ބޭނުންވާ ތަކެތި

2 ޖޯޑު ބޮނޑިބަތް (1/2 ސެންޓިމީޓަރަށް ކިއުބުކޮށް ކޮށާފައި)
2 ޖޯޑު ހަކުރު
10 ޖޯޑު ފެން
1 ޖޯޑު ކާށި ކްރީމް

ތައްޔާރު ކުރާނެ ގޮތް

ފެން ކައްކަން އުނދާފައި ރަނގަޅަށް ކެކެން ފެށުމުން އޭގެ ތެރެއަށް ބަނބުކެޔޮތައް އަޅާށެވެ. ރަނގަޅަށް މަޑުވުމުން ފެންތައް ހުސްކުރުމަށްފަހު އަލުން ތެލީގެ ތެރެއަށް ލާށެވެ. އޭގެ ތެރެއަށް ހަކުރު އަޅާފައި ވިރެންދެން ބަހައްޓާށެވެ. ހަކުރު ދިޔާވާން ފެށުމުން ބަނބުކޭލާއެކު މިކްސް ކުރާށެވެ. އޭގެ ތެރެއަށް ކާށި ކްރީމް އަޅާފައި ދެ މިނެޓު ވަންދެން ބަހައްޓާށެވެ.
ހިޔާލު